BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XL/267/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad używania i stosowania symboli Gminy Bystra-Sidzina 17.03.2014
UCHWAŁA NR XXXIX/254/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r.sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 30.01.2014
UCHWAŁA NR XXXIX/255/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 30.01.2014
UCHWAŁA NR XXXIX/256/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim prog 30.01.2014
UCHWAŁA NR XXXVIII/248/13 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 30.12.2013
UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmi 17.12.2013
UCHWAŁA NR XXXVII/241/13 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 17.12.2013
UCHWAŁA NR XXXVI/233/13 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina 13.11.2013
UCHWAŁA NR XXXVI/235/13 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 13.11.2013
UCHWAŁA NR XXXVI/236/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 13.11.2013
obwieszczenie Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej 10.10.2013
uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra 23.08.2013
uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina 23.08.2013
uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2013r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie 07.05.2013
uchwała w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 450 rocznicę nadania aktu lokacyjnego 07.05.2013
uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina 26.02.2013
uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 26.02.2013
uchwała nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej 26.02.2013
uchwała nr XXVII/178/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina 28.01.2013
uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra 28.01.2013

Strony

Powrót na górę