BIP

Podatki i opłaty

PODATEK  ROLNY

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

-         dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

-         dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.  

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

-         od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta

-        do 1 ha użytków rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta

Cenę żyta oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Powierzchnia gruntów powinna być zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków.

 

Stawka podatku rolnego na 2015 rok wynosi:

-          od 1 ha przeliczeniowego – 153,43 zł

-          do 1 ha użytków rolnych – 306,85 zł

W 2015 r. podatek rolny od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

-          do dnia 16 marca,

-          do dnia 15 maja, 

-          do dnia 15 września,

-          do dnia 16 listopada.  

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. - Komunikat Prezesa GUS  z dnia 20 października 2014 r.

Zgodnie z  Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23-09-2014 r. - przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wyniósł. – 2 869,00 zł.  

 

PODATEK  LEŚNY

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawne, będące: właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.  

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna), tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

  • Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
  • Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody

    i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.
  • Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału).

Stawka podatku leśnego  na 2015 rok wynosi:

Stawka podatku leśnego na 2015 r. wynosi: 41,55 zł za 1 ha lasu, a dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 20,77 zł. za 1 ha lasu.

W 2015 r. podatek leśny od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

-          do dnia 16 marca,

-          do dnia 15 maja, 

-          do dnia 15 września,

-          do dnia 16 listopada.  

Średnia sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.   wynosi  188,85 zł za 1 m3 - Komunikat Prezesa GUS  z dnia 20 października 2014 r.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatnikami (podmiotami) podatku od nieruchomości są:

-          osoby fizyczne,

-          osoby prawne, jednostki organizacyjne

-          spółki nie mające osobowości prawnej,

-          Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa będące:

Właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części i będące użytkownikami wieczystymi gruntów.

Podstawę opodatkowania stanowi:

-          dla gruntów – powierzchnia,

-          dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa

-          dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym,

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP, a także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są obowiązane między innymi:

-          składać do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,

-          odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku,

-          wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania – na rachunek budżetu gminy w ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca.  

 

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące  w 2015 r.

I. Od gruntów: 

1) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów i budynków: 

- 0,48 zł od 1 mpowierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 

- 3,59 zł od 1 ha  powierzchni; 

3) od  pozostałych, w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

 - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;

przy  czym  od  gruntów  zakwalifikowanych  w ewidencji  gruntów  i  budynków jako  użytki  kopalne  oznaczone symbolem K:                                 - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni; 

II. Od budynków lub ich części: 

1)  mieszkalnych:                                                    - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;                                                             

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub  ich  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 

- 13,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym: 

- 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 

- 3,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

5) od  pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego: 

- 3,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

III. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- 2% ich wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Karty usług-  kliknij tutaj 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale zamieszkują mieszkańcy

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka od osoby

selektywny

4 zł

nieselektywny

12 zł

 

2). Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Pojemność pojemnika

na odpady

Stawka - zbiórka selektywna

odpadów

Stawka - zbiórka nieselektywna odpadów

110 - 120 l

4 zł

12 zł

240 l

8 zł

24 zł

1100 l

36 zł

108 zł

IGLOO 1,5 m3

50 zł

150 zł

kontener KP 5 o pojemności 4,5 m3

150 zł

450 zł

kontener KP 7 o pojemności 6,5 m3

216 zł

648 zł

 

3). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

Roczna, ryczałtowa stawka od nieruchomości

selektywny

48 zł

nieselektywny

144 zł

2015 r.

Powrót na górę