BIP

Podsumowanie projektu - Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej oraz Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra- Sidzina

06-09-2019, 14:00 -- Zbigniew Lipka

 

logo projektu

Gmina Bystra- Sidzina otrzymała dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- spr

Tytuł: Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej oraz Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra- Sidzina

Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0201/16

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Szkołach na terenie Gminy wiejskiej Bystra Sidzina, tj. Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej oraz Szkole Podstawowej w Sidzinie. Zakres prac polegał na ociepleniu ścian, stropów, podłóg na gruncie, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacji magazynów paliwa, montażu głowic i zaworów termostatycznych, montażu liczników ciepła, wymianie oświetlenia na LEDowe, montażu kotłów biomasowych, a także instalacji paneli fotowoltaicznych. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła podniesienie efektywności energetycznej w Szkołach, a zatem w całej Gminie, osiągnięcie oszczędności energii cieplnej oraz elektrycznej, co wiąże się z oszczędnością kosztów przeznaczanych na produkcję energii.

Cel projektu:

Celami bezpośrednimi projektu są:

a)podniesienie efektywności energetycznej w gminie,

b) oszczędność energii cieplej,

c) oszczędność energii elektrycznej,

d) spadek emisji gazów cieplarnianych

e) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

f) zmniejszenie zużycia energii końcowej.

Długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu dotyczy efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych Wnioskodawcy:

a)poprawa jakości powietrza na terenie sołectw: Bystra Podhalańska, Sidzina oraz na obszarze całej gminy Bystra-Sidzina, powiatu suskiego, subregionu podhalańskiego i woj. małopolskiego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (czyste powietrze)

b)ogólny rozwój społeczno-gospodarczy gminy Bystra-Sidzina

c)podniesienie prestiżu gminy Bystra-Sidzina poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski tj. paneli fotowoltaicznych i biomasy

d)realizacja zapisów zawartych w krajowych i regionalnych programach strategicznych oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i Strategii Rozwoju Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-2020 (Wspieranie działań zmierzających do wykorzystania OZE).

Okres realizacja projektu: 20.07.2017- 31.12.2018

Planowane rezultaty:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3 646,01 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 163,59 MWh/rok

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 1 018,22 MWht/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 54,40 MWhe/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 857,82 MgCO2/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 2 683 877,80 kWh/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 4 131,67 GJ/rok

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 3 059 613,89 zł

podsumowanie projektu - do pobrania

piątek, 6 Wrzesień, 2019
Powrót na górę