BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bystra Sidzina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bystra-sidzina.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

Telefon: 182681220

Faks: 182681291

e-mail: urzad_gminy@bystra-sidzina.pl

Adres korespondencyjny: 34-235 Bystra Podhalańska 373

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-23

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2020-03-11

Strona internetowa Urzędu Gminy Bystra-Sidzina  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

•    Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).Ułatwienia na stronie internetowej:

•    wysoki kontrast

•    mapa strony

•    focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, bądź ułatwień jakie oferuje dany system operacyjny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Lipka

e-mail: z.lipka@bystra-sidzina.pl

Telefon: 182681220

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.plDostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Do pomieszczeń Urzędu Gminy Bystra-Sidzina znajdujących się w budynku A na piętrze oraz w budynku B na piętrze prowadzą schody. Przed wejściem do Urzędu, jeśli zachodzi taka potrzeba, klient powiadamia sekretariat o swojej obecności, dzwoniąc na numer telefonu 182681220. Po odebraniu telefonu, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

1.    Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina - osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).

2.    Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

    -  na adres e-mail :  urzad_gminy@bystra-sidzina.pl

    -  faksem na nr : 182681291

    -  drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Bystra-Sidzina, Bystra Podhalańska 373, 34-235 Bystra Podhalańska

    -  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

3.    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Powrót na górę