BIP

formularze_do_pobrania

Stanowisko pracy ds. Działalności gospodarczej

link do kart usług z formularzami (BIP)

            

Stanowisko pracy ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych

link do kart usług (BIP)

                formularze:

 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa

link do kart usług (BIP)

                formularze:

·         przyjęcie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (karta usług/formularze)

·         wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbiór odpadów komunalnych. Od właścicieli nieruchomości , odróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych

·         informacje o środowisku i jego ochronie

·         wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

·         decyzja na prowadzenie robót w pasie drogowym

·         umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

karta usług (BIP)

UZYSKANIE DOTACJI  CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

UZYSKANIE DOTACJI  CELOWEJ NA WYMIANĘ KOTŁA

karta usług (BIP)

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw.CEEB)

 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

link do kart usług (BIP)

                formularze:

·         wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego   

(usługa udostępniona do złożenia przez ePUAP)

·         zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

·         postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki

 

link do karty usług (BIP)

·         wykonanie nagrobka na Cmentarzu Komunalnym w Bystrej

 

Referat finansowy

link do kart usług (BIP)

                formularze:

·         wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  os . fizyczne

·         wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków, wysokości zaległości, zobowiązań podatkowych – os. fizyczne

·         wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

·         wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków, wysokości zaległości, zobowiązań podatkowych – os. prawne

 

 wnioski w sprawach ulg – osoby fizyczne:

·         wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych

·         wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

·         wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych

 

   wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym/posiadaniu gospodarstwa rolnego/ nie figurowanie w      ewidencji podatkowej Gminy Bystra-Sidzina:

(usługa udostępniona do złożenia przez ePUAP)

·         wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych

·         wymiar podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organiz. oraz spółek nie mających osobowości prawnej

·         wymiar podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organiz. oraz spółek nie mających osobowości prawnej

·         wymiar podatku od środków transportowych + załącznik

 

Referat Oświaty

link do kart usług (BIP)

                formularze:

·         inofrmacja o licznie uczniów z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji z budżetu gminy

·         informacja o kosztach poniesionych z dotacji z budżetu gminy

·         przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

·         wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

·         wniosek o określenie warunków i  trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra-Sidzina w zakresie sprzyjania rozwojowi  sportu + sprawozdanie

 

·         wniosek o stypendium szkolne

 

·         wniosek o zasiłek szkolny

 

·         zezwolenie na organizację imprezy masowej

·         dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

stypendia wójta

 

Stanowisko ds. obywatelskich

link do kart usług (BIP)

                formularze:

·         udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

·         nadanie numery PESEL

·         wydanie dowodów osobistych

·         wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

·          wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania

·         wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące (dotyczy cudzoziemców)

 

·         zameldowanie cudzoziemca na pobyt:

·         zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Urząd Stanu Cywilnego

link do kart usług (BIP)

                formularze:

·         dopisywanie osób do spisu wyborców

·         orzekanie o zmianie imienia i nazwiska

·         sprostowanie aktów stanu cywilnego

·         udostępnianie rejestru wyborców Gminy Bystra-Sidzina

·         oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

·         uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej

·         uznanie żołnierza za posiadającego na wylanym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

·         wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Wiejskiej Bystra-Sidzina wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

·         wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

·         wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

·         uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

·         uzupełnienie aktów stanu cywilnego

·         orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

·         wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Bystra-Sidzina obywateli państw członkowskich Uniii Europejskiej, nie będących obywatelami polskimi

 

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Powrót na górę