BIP

Struktura urzędu

Pracą Urzędu kieruje Wójt. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, sprawuje także zastępstwo w razie nieobecności Wójta. Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Gminy. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu oraz Kierownika Referatu Finansowego.

                       

Powrót na górę