BIP

Gospodarka odpadami

 

1). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale zamieszkują mieszkańcy

 

 

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka od osoby, w przypadku nie posiadania kompostownika

Miesięczna stawka od osoby, w przypadku posiadania kompostownika

 

selektywny

 

24,00 zł

 

23,00 zł

w przypadku stwierdzenia braku wypełniania obowiązku segregacji odpadów

 

96,00 zł

 

2). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

 

Roczna, ryczałtowa stawka od nieruchomości

 

selektywny

 

180,00 zł

w przypadku stwierdzenia braku wypełniania obowiązku segregacji odpadów

 

720,00 zł 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wyszukiwarka odpadu ze sposobem segregacji (wersja testowa)

wyszukiwarka


Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. jest przedsiębiorstwo:

 

WIDO Sp. z o.o., Zakład Gospodarowania Odpadami, z siedzibą w 34-220 Maków Podhalański, os. Sołki 3

 

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. są przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej.

(aktualny Rejestr Działalności Regulowanej - do pobrania) 


 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych: 

Fcc Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115

 

Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych (bioodpadów): 

Fcc Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115

Miejsce zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

Fcc Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115


Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest przedsiębiorstwo:

 

WIDO Sp. z o.o., Zakład Gospodarowania Odpadami, z siedzibą w 34-220 Maków Podhalański, os. Sołki 3


 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bystra-Sidzina:

 • w roku 2013

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 25,95% (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 35,8% (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 12%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 36%),

 • w roku 2014

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 28,5% (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 24,1% (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 14%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 38%),

 • w roku 2015

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 0,0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,3 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 16%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 40%),

 • w roku 2016

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 0,0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 45%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,6 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 18%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 42%),

 • w roku 2017

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 27,12 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 45%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 27,0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 20%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 45%),

 • w roku 2018

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 27,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 40%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 31,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 30%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 50%),

 • w roku 2019

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 2,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 40%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 44,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 40%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 60%),

 

 • w roku 2020

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 12,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 35% - do 16 lipca 2020r.)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 37,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 50%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 70%), - brak odebranych ww. odpadów w 2020r.

 

 • w roku 2021

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 14,00 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: co najmniej 20 %)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,00 %

- osiągnięty poziom składowania: 7,00 %

 

 • w roku 2022

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,05 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 44,22 % (wymagany poziom do osiągnięcia: co najmniej 25 %)

- osiągnięty poziom składowania: 9,94 %

 


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK)

Prowadzący punkt: Gmina Bystra-Sidzina

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIDZINIE NA DZIAŁKACH O NUMERACH 14371/2, 14372, 14373

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
 2. PSZOK prowadzi Gmina Bystra-Sidzina, zwana dalej „Zarządzającym”.
 3. PSZOK znajduje się na działkach o numerach 14371/2, 14372, 14373 w Sidzinie. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych oraz posiada system monitoringu wizyjnego.
 4. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek oraz ostatnią sobotę miesiąca z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:
 • poniedziałki od godz. 13:00 do godz. 16:00,
 • ostatnia sobota miesiąca od godz. 7:30 do godz. 10:30.
 1. Z powodów technicznych przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane.
 2. O wstrzymaniu odpadów Zarządzający informuje na co najmniej dwa dni robocze przed planowaną przerwą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: „www.bystra-sidzina.pl
 3. PSZOK przyjmuje bez dodatkowej opłaty (w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej do gminy Bystra-Sidzina) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Bystra-Sidzina.
 4. Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwie domowym związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 5. Korzystanie z usług PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „Regulaminem”.
 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do:
 • przestrzegania Regulaminu PSZOK,
 • stosowanie się do zaleceń pracowników Urzędu Gminy Bystra-Sidzina,
 • stosowanie się do przepisów BHP, w tym w szczególności dotyczących zakazu palenia tytoniu oraz używania źródeł otwartego ognia na terenie PSZOK,
 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§ 2.

 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do udokumentowania uprawnienia do korzystania z PSZOK. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie jest dowód osobisty oraz dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Bystra-Sidzina za ostatni kwartał.
 2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wskazania miejsca pochodzenia odpadów (miejscowość, numer domu). Podane dane muszą być zgodne z informacją wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Brak przekazania w/w danych skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów w PSZOK.
 3. Obsługa PSZOK dokonana weryfikacji danych w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami.
 4. Wjazd na teren PSZOK następuje wyłącznie po otrzymaniu zgody pracownika PSZOK.
 5. Przyjęcia odpadów dokonują wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
 6. Odpady po przyjęciu są sprawdzane przez pracownika, który weryfikuje czy odpady zostały dostarczone w sposób selektywny oraz czy są one zgodne z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.
 7. Pracownik obsługujący PSZOK z zastrzeżeniem ust. 8, nie rozładowują dostarczonych odpadów, wskazują jedynie pojemnik oraz kontener, w którym Dostarczający umieszcza odpady.
 8. Przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych od ich zbierania pracownicy PSZOK udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
 9. W przypadku zlecenia dostarczenia odpadów do PSZOK innej osobie, osoba ta jest zobowiązana do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do nieodpłatnego przyjęcia odpadów w PSZOK.
 10. Dostarczających odpady do PSZOK obowiązują następujące zasady:
 • do PSZOK można dostarczyć wyłącznie odpady posegregowane tak, aby można je było umieścić w przeznaczonych do tego pojemnikach i kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska,
 • wydzielanie na poszczególne frakcje odpadów dostarczonych w formie zmieszanej na terenie PSZOK jest zabronione,
 • odpady wymagające opakowania, w tym w szczególności odpady niebezpieczne, muszą znajdować się w nieuszkodzonych i szczelnych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) producenta umożliwiającą identyfikację odpadu przez pracownika,
 • odpady płynne muszą znajdować w szczelnych opakowaniach (pojemnikach),
 • w PSZOK przyjmowane są gałęzie w formie zrębek.
 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w przypadku odpadów:
 • których rodzaj, ilość wykracza poza zakres działania PSZOK,
 • pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami,
 • niebezpiecznych w nieoznakowanych opakowaniach lub w przypadku których brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju dostarczonych odpadów,
 • płynnych w nieszczelnych opakowaniach,
 • których odbiór mógłby zagrażać zdrowiu lub życiu,
 • stanowiących materiały wybuchowe i pirotechniczne, w tym gaśnic oraz butli gazowych,
 • pochodzących od Dostarczającego prowadzącego działalność w zakresie zbierania, transportu lub innej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami,
 • pochodzących z napraw, remontów i demontażu pojazdów,
 • zawierających azbest.

§ 3.

 1. PSZOK przyjmuje bez dodatkowej opłaty (w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do gminy Bystra-Sidzina), następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoring poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • świetlówki,
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środków ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć,
 • lampy fluorescencyjne,
 • odzież i tekstylia,
 • opony z samochodów osobowych.
 1. Dostarczający na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji selektywnego zebrania odpadów.

§ 4.

 1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik na miejscu lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 182681220, wew. 123.
 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.bystra-sidzina.pl
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania PSZOK należy składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373.

 


ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, iż odpady wielkogabarytowe w roku 2024 będą odbierane spod nieruchomości raz w roku w dniu zbiórki odpadów komunalnych według harmonogramu. Odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane po wcześniejszym zgłoszeniu się do Urzędu osobiście do pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerem 182681220 wew. 123. Zgłoszenia przyjmowane będą do środy poprzedzającej daną zbiórkę odpadów komunalnych.

Przypominamy, że opony z samochodów ciężarowych oraz części samochodowe (zderzaki, elementy tapicerki itp.) nie zaliczają się do odpadów komunalnych i nie są traktowane jako śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. W związku z powyższym, winny być pozostawiane w zakładach, gdzie były wymieniane. Firmy, w których powstają w/w odpady zobowiązane są do podpisania odrębnej umowy z firmą zajmującą się ich odbiorem. W związku z tym, takie odpady nie powinny być oddawane w ramach prowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

Odpadów wielkogabarytowych nie stanowią również odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz farby, kleje, lepiszcze czy inne substancje wykorzystywane w trakcie remontu. Tego typu odpady należy umieścić w odpowiednim pojemniku na PSZOK-u w Sidzinie.

Dodatkowo informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas odbioru powinien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itd.). Elektrośmieci mogą zawierać substancje niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego ich demontaż powinien odbywać się w zakładach przetwarzania.

 


Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm) informujemy, że odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do Punku Skupu Surowców Wtórnych w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 1

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU

GMINY BYSTRA-SIDZINA


 
Powrót na górę