BIP

Gospodarka odpadami

 

1). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale zamieszkują mieszkańcy

 

 

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka od osoby, w przypadku nie posiadania kompostownika

Miesięczna stawka od osoby, w przypadku posiadania kompostownika

 

selektywny

 

24,00 zł

 

23,00 zł

w przypadku stwierdzenia braku wypełniania obowiązku segregacji odpadów

 

96,00 zł

 

2). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

 

Roczna, ryczałtowa stawka od nieruchomości

 

selektywny

 

180,00 zł

w przypadku stwierdzenia braku wypełniania obowiązku segregacji odpadów

 

720,00 zł 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wyszukiwarka odpadu ze sposobem segregacji (wersja testowa)

wyszukiwarka


Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jest przedsiębiorstwo:

 

WIDO Sp. z o.o., Zakład Gospodarowania Odpadami, z siedzibą w 34-220 Maków Podhalański, os. Sołki 3

 

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. są przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej.

(aktualny Rejestr Działalności Regulowanej do pobrania poniżej) 


 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych: 

Fcc Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115

 

Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych (bioodpadów): 

Fcc Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115

Miejsce zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

Fcc Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115


Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest przedsiębiorstwo:

 

WIDO Sp. z o.o., Zakład Gospodarowania Odpadami, z siedzibą w 34-220 Maków Podhalański, os. Sołki 3


 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bystra-Sidzina:

 • w roku 2013

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 25,95% (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 35,8% (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 12%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 36%),

 • w roku 2014

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 28,5% (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 24,1% (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 14%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 38%),

 • w roku 2015

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 0,0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,3 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 16%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 40%),

 • w roku 2016

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 0,0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 45%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,6 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 18%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 42%),

 • w roku 2017

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 27,12 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 45%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 27,0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 20%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 45%),

 • w roku 2018

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 27,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 40%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 31,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 30%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 50%),

 • w roku 2019

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 2,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 40%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 44,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 40%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 60%),

 

 • w roku 2020

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 12,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 35% - do 16 lipca 2020r.)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 37,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 50%).

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 % (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 70%), - brak odebranych ww. odpadów w 2020r.

 

 • w roku 2021

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 14,00 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,00 % (wymagany poziom do osiągnięcia: co najmniej 20 %)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,00 %

- osiągnięty poziom składowania: 7,00 %

 

 • w roku 2022

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,05 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 44,22 % (wymagany poziom do osiągnięcia: co najmniej 25 %)

- osiągnięty poziom składowania: 9,94 %

 


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK)

Prowadzący punkt: Gmina Bystra-Sidzina

Lokalizacja: działka nr 31/4 w Sidzinie (za budynkiem Poczty Polskiej)

Godziny otwarcia: środa, godz. 14.00 – 14.50

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sidzina.

 

2.  PSZOK czynny jest w środy w godzinach od 14.00 do 14.50 i znajduje się w Sidzinie na działce o nr 31/4 (za budynkiem Poczty Polskiej).

 

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może zostać okresowo wstrzymane.

 

3.  Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.

4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Gminy Bystra-Sidzina, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy lub osoby przebywający w Gminie tylko przez część roku w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

5. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie osoby objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami (tzn. osoby które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

6.   Odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

 

7. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi oraz ciągnikami rolniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4 ton.

 

8. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.

 

9.   Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.

 

10. W PSZOK przyjmowane są następujące posegregowane i właściwie zabezpieczone odpady:

 

 • Papier i tektura,
 • Szkło,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • Odpady zielone,
 • Przeterminowane leki i chemikalia,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Świetlówki,
 • Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.,
 • Lampy fluorescencyjne,
 • Odzież i tekstylia.

 

11.  PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • szyby i części samochodowe;
 • szkło zbrojone i hartowane;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.);
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne              z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane                  w dużych ilościach;
 • zmieszane odpady komunalne.

 

12.  Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych

opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

13. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko odpady  dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywny odbiór.

 

14. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 

15. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Punktu na miejscu lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 182681220, wew. 123.                                                                                            

 

16. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.bystra-sidzina.pl.

 

17.  Uwagi dot. funkcjonowania PSZOK należy składać pisemnie na adres Urzędu Gminy

Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373.


ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, iż odpady wielkogabarytowe w roku 2023 będą odbierane spod nieruchomości raz w roku w dniu zbiórki odpadów komunalnych według harmonogramu. Odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane po wcześniejszym zgłoszeniu się do Urzędu osobiście do pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerem 182681220 wew. 123. Zgłoszenia przyjmowane będą do środy poprzedzającej daną zbiórkę odpadów komunalnych.

Przypominamy, że opony z samochodów ciężarowych oraz części samochodowe (zderzaki, elementy tapicerki itp.) nie zaliczają się do odpadów komunalnych i nie są traktowane jako śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. W związku z powyższym, winny być pozostawiane w zakładach, gdzie były wymieniane. Firmy, w których powstają w/w odpady zobowiązane są do podpisania odrębnej umowy z firmą zajmującą się ich odbiorem. W związku z tym, takie odpady nie powinny być oddawane w ramach prowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

Odpadów wielkogabarytowych nie stanowią również odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz farby, kleje, lepiszcze czy inne substancje wykorzystywane w trakcie remontu. Tego typu odpady należy umieścić w odpowiednim pojemniku na PSZOK-u w Sidzinie.

Dodatkowo informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas odbioru powinien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itd.). Elektrośmieci mogą zawierać substancje niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego ich demontaż powinien odbywać się w zakładach przetwarzania.

 


Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm) informujemy, że odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do Punku Skupu Surowców Wtórnych w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 1

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU

GMINY BYSTRA-SIDZINA


 
Powrót na górę