BIP

Rewitalizacja

 

Rewitalizacja Gminy Bystra-Sidzina

Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR), który ma umożliwić przeprowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji. Podstawą prawną opracowania dokumentu jest ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja? Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Prace nad GPR składają się z dwóch głównych etapów. Pierwszy z nich polegał będzie na diagnozie sytuacji w gminie w 5 sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Diagnoza pozwoli wskazać obszary gminy, w których występuje największe nagromadzenie problemów. Kluczową rolę w diagnozie odgrywają problemy społeczne, czyli problemy związane m.in. z bezrobociem, ubóstwem, niskim poziomem edukacji, czy też kapitału społecznego. Na kolejnym etapie opracowany zostanie dokument, którego celem będzie zaplanowanie odpowiednich zadań, które przyczynią się do wyprowadzenia wskazanego obszaru z tak zwanego stanu kryzysowego, co pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców w szczególności wskazanego obszaru ale również całej gminy.

Dodatkowo uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach 11 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zarówno Gminie Bystra-Sidzina, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina 2016-2022 przygotowywany jest w ramach konkursu  „Przygotowanie programów rewitalizacji” organizowany przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 


09.11.2016 r.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina zawioadoamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

Konsultacje  będą przeprowadzone w terminie od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r.

Szczegóły w obwieszczeniach, do których linki znajdują się poniżej:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bystra-Sidzina o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bystra-Sidzina

Obwieszczenie Wójta Gminy Bystra-Sidzina o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina

 


16.11.2016 r.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina  ogłasza rozpoczęcie konsultacji:

1)         projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bystra-Sidzina,

2)         projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.157.2016 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 8 listopada 2016 r. konsultacje będą trwały  od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r.

Konsultacje prowadzone będą w formach:

1)         spotkania otwartego (warsztatów), które odbędą się w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie w dniu 1 grudnia 2016 r.

2)         zbierania uwag, propozycji i opinii oraz ankiet w postaci papierowej i elektronicznej. Uwagi i wnioski do projektów uchwał można przekazywać  osobiście w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina – pokój nr 14, drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym adresem elektronicznym na adres e-mail: promocja@bystra-sidzina.pl  oraz pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Bystra-Sidzina: 34-236 Bystra Podhalańska 373.

 

Projekty uchwał, formularze zgłaszania uwag oraz ankieta znajdują się pod poniższym linkiem:

Rozpoczęcie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bystra-Sidzina oraz projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina

Zapraszamy do aktywnego  udziału w konsultacjach.


07.12.2016 r.

W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyły się dwa spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, dotyczące pierwszego etapu prac nad GPR - projektu Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także projektu Uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

Podsumowanie spotkań warsztatowych


21.12.2016 r.

Podsumowanie ankietyzacji, mającej na celu poznanie opinii i oczekiwań interesariuszy względem rewitalizacji, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022 (GPR)

Podsumowanie ankietyzacji


21.12.2016 r.

W dniu 9 listopada 2016 r. ogłoszono, obwieszczeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina, rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


21.12.2016 r.

W dniu 9 listopada 2016 r. ogłoszono, obwieszczeniem Wójta Gminy Bystra-Sidzina, rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w  sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina


21.12.2016 r.

Koncepcja przestrzenna planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych

Koncepcja przestrzenna planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych zawiera:

  • skróconą charakterystykę obszaru rewitalizacji, wyznaczonego w diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina;
  • kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, odpowiadające na zdiagnozowane problemy;
  • wstępną lokalizację działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy.

Koncepcja


UCHWAŁA NR XXII/164/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina


28.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BYSTRA-SIDZINA o przystąpieniu do sporządzenia  Gminnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

zawiadamiam o:

 podjęciu przez Radę Gminy Bystra-Sidzina uchwały nr XXII/166/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016 – 2022.

treść obwieszczenia


28.12.2016 r.

Pragniemy Państwa poinformować, iż Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do opracowywania

Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022

Zachęcamy do zgłoszenia przedsięwzięć, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów na obszarze zdegradowanym oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Szczegóły w ogłoszeniu


09.01.2017 r.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina przystąpił do opracowywania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022. Gminny Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z treścią dokumentu w terminie od dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 17 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bystra-Sidzina o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022

 


17.01.2017 r.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina  ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022

Konsultacje będą trwały  od dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 17 lutego 2017 r. Zostaną one przeprowadzone w następujących formachL

1)      spotkania otwartego (warsztatów), które odbędą się w w dniu 1 lutego 2017 r. Bystrej Podhalańskiej o godz. 12.00 (Sala obrad) i Sidzinie o godz. 16.00 (Sala OSP)

2)      zbierania uwag, propozycji i opinii. Uwagi i wnioski do projektów uchwał będzie można przekazywać  osobiście w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina – pokój nr 14, drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym adresem elektronicznym na adres e-mail: promocja@bystra-sidzina.pl  oraz pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Bystra-Sidzina: 34-235 Bystra Podhalańska 373.

3)      Ankietyzacji- ankieta w formie elektronicznej znajduje się tutaj

 Projekt uchwały, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022,  formularz zgłaszania uwag oraz ankieta  zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej


01.02.2017 r.

W dniu 1 lutego 2017 roku odbyły się dwa spotkania konsultacje skierowane do wszystkich interesariuszy z terenu gminy Bystra-Sidzina, a w szczególności obszaru rewitalizacji. Dotyczyły one projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022 (GPR).

Podsumowanie spotkań warsztatowych


21.02.2017r.

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam  mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina na Konferencję podsumowującą Gminny Program Rewitalizacji  dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022

która odbędzie się w dniu

24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 8.45

w sali obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej

 

Wójt Gminy Bystra-Sidzina

Stanisław Tempka


16.05.2017r.

dokumenty w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina na lata 2017-2022

Obwieszczenie

Uchwała

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina 2016-2022 przygotowywany jest w ramach konkursu  „Przygotowanie programów rewitalizacji” organizowany przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

logo


„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022”

Nr projektu: IXA/634/PR/16

Przedmiotem projektu było przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022” który będzie służył rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji na terenie gminy, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań.. Otrzymane dofinansowanie umożliwiło gminie Bystra-Sidzina opracować „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022”

Celem projektu było przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji który ma docelowo posłużyć do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych obszarów gminy w obu sołectwach. Rewitalizacja jest procesem dotyczącym właściwie całej społeczności lokalnej, dlatego podstawowym celem  projektu było aby opracowany GPR dla Gminy Bystra-Sidzina zapewnił prowadzenie rewitalizacji w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz mieszkańców gminy

Ważnym efektem realizacji projektu było także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, oraz wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.  W rezultacie realizowanego projektu było przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra - Sidzina na lata 2016 – 2022 który Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wpisanie GPR gminy Bystra-Sidzina do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje możliwość naszej gminie ubiegać się o dofinansowanie z środków UE w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich  na  przedsięwzięcia rewitalizacyjne wymienione w naszym GPR.

Wartość projektu: 40 219,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 197,80 zł

Projekt otrzymał  dofinansowanie (dotacje) w wysokości 36 197,80 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

Powrót na górę