BIP

Podatki i opłaty

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Wzory deklaracji i informacji obowiązujące od 01.07.2019 r. do pobrania w KARCIE USŁUG [poniżej].

 

 

PODATEK  ROLNY

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

-         dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

-         dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.  

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

-         od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta

-        do 1 ha użytków rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta

Cenę żyta oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Powierzchnia gruntów powinna być zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków.

 

Stawka podatku rolnego na 2022 rok wynosi:

-          od 1 ha przeliczeniowego – 153,70 zł

-          do 1 ha użytków rolnych – 307,40 zł

W 2022 r. podatek rolny od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

-          do dnia 15 marca,

-          do dnia 16 maja, 

-          do dnia 15 września,

-          do dnia 15 listopada.  

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. - Komunikat Prezesa GUS  z dnia 20 października 2021r. (M.P.2021 poz.951)

Zgodnie z  Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 września 2021r. - przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020r. wyniósł. – 3819,00 zł.  

 

PODATEK  LEŚNY

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawne, będące: właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.  

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna), tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

  • Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
  • Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody

    i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

 

  • Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału).

Stawka podatku leśnego  na 2022 rok wynosi:

Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi: 46,6972zł za 1 ha lasu, a dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 23,34zł. za 1 ha lasu.

W 2022 r. podatek leśny od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

-          do dnia 15 marca,

-          do dnia 16 maja, 

-          do dnia 15września,

-          do dnia 15 listopada.  

Średnia sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.   wynosiła  212,26zł za 1 m3 - Komunikat Prezesa GUS  z dnia 20 października 2021r. (M.P.2021 poz.950)

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatnikami (podmiotami) podatku od nieruchomości są:

-          osoby fizyczne,

-          osoby prawne, jednostki organizacyjne

-          spółki nie mające osobowości prawnej,

-          Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa będące:

właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części i będące użytkownikami wieczystymi gruntów.

Podstawę opodatkowania stanowi:

-          dla gruntów – powierzchnia,

-          dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa

-          dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym,

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP, a także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są obowiązane między innymi:

-          składać do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,

-          odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku,

-          wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania – na rachunek budżetu gminy w ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca.  

 

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące  w 2022 r.

I. Od gruntów: 

1) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów i budynków - 0,58 zł od 1 mpowierzchni, 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowym i płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,36 zł od 1 ha  powierzchni, 

3) od  pozostałych, w tym zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni; przy  czym  od  gruntów  zakwalifikowanych  w ewidencji  gruntów  i  budynków jako  użytki  kopalne  oznaczone symbolem K - 0,14zł od 1 m2 powierzchni, 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę usługową, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,39 zł od 1 m2 powierzchni,

 

5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

 

6) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie rodzaje zabudowy usługowej i mieszkaniowej, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni,

 

II. Od budynków lub ich części: 

1)  mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                            

 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym - 9,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

5) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego – 4,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

III. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:  - 2% ich wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 

Karty usług-  kliknij tutaj 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale zamieszkują mieszkańcy

 

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka od osoby, w przypadku nie posiadania kompostownika

Miesięczna stawka od osoby, w przypadku posiadania kompostownika

 

selektywny

 

19,00 zł

 

18,00 zł

w przypadku stwierdzenia braku wypełniania obowiązku segregacji odpadów

 

76,00 zł

2). Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Pojemność pojemnika

na odpady

Stawka - zbiórka selektywna

odpadów

Stawka - w przypadku stwierdzenia braku wypełnia obowiązku segregacji odpadów

120 l

16,00zł

64,00 zł

240 l

32,00 zł

128,00 zł

1100 l

54,00 zł

216,00 zł

IGLOO 1,5 m3

73,00  zł

292,00 zł

kontener KP 5 o pojemności 4,5 m3

220,00 zł

880,00 zł

kontener KP 7 o pojemności 6,5 m3

319,00 zł

1276,00 zł

 

3). Stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych

Roczna, ryczałtowa stawka od nieruchomości

selektywny

150,00 zł

w przypadku stwierdzenia braku wypełnia obowiązku segregacji odpadów

600,00 zł

 

Powrót na górę