BIP

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Wójt Gminy Bystra – Sidzina informuje o zbliżającym się drugim terminie składania wniosków o  zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. W drugiej połowie 2019 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie:

od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1- 31 października 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642).

 

Wnioski oraz wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie  Gminy Bystra – Sidzina pokój nr 11, tel. 18/2681220 (wew. 120).

Powrót na górę