BIP

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2015 ROKU

Urząd Gminy Bystra – Sidzina informuje wszystkich rolników, że w 2015 r. terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy procedurę i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 r.

W 2015 r. producent rolny może składać do Wójta Gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2015 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia  2015 r.,

b) od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

  1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
  2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
  3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje się numer z tego rejestru.
  5. Faktura powinna spełniać wymogi określone ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1  litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
  6. Wójt Gminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.Pieniądze wypłacane będą w następujących terminach:

  1. od 1 do 30 kwietnia  2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. od 1 do 31 października 2015 r w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

 gotówką w kasie Urzędu Gminy  lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. (B.M.)

Powrót na górę