BIP

Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Wójt Gminy Bystra-Sidzina  informuje, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie określił, że Rada Gminy Bystra-Sidzina winna wybrać na kadencję 2024 – 2027  jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być :

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca br.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2007 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacje dotyczące naboru kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina pod nr tel. (18) 26 81 220, wew. 115

Rada gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Rady Gminy  (pok. nr 14) w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373, w  zamkniętej  kopercie z dopiskiem „Rada Gminy Bystra-Sidzina  –  nabór na  ławników”, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. – decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia KANDYDATÓW JEST NIEDOPUSZCZALNE. POZOSTAWIENIE ZGŁOSZENIA BEZ DALSZEGO BIEGU, RADA GMINY STWIERDZA W DRODZE UCHWAŁY.

Karta zgłoszenia kandydata udostępniona jest:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bystra-Sidzina: https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,m,424551,wybory-lawnikow-na-ka...

- na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Kartę zgłoszenia można również pobrać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina (pokój nr 14)

Wzory dokumentów:

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA doc

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA pdf

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych doc

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pdf

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA doc

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA pdf

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dot. prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe) doc

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dot. prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe) pdf

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dotyczące władzy rodzicielskiej) doc

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dotyczące władzy rodzicielskiej) pdf

 

 

Powrót na górę