BIP

Wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie

W dniu 10 lutego 2019 r. w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie wybierać będziemy Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Głosować będzie można w godz. 8.00-18.00 w 4 obwodach głosowania, tych samych w których są przeprowadzane wybory powszechne. Siedziby  komisji wyborczych będą znajdować się w remizach OSP w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie. Zgodnie, z kalendarzem wyborczym do 30 stycznia 2019 r. można było zgłaszać kandydatów na sołtysów oraz kandydatów do rad sołeckich.

W sołectwie Bystra Podhalańska na sołtysa zarejestrowano jedną kandydaturę:

 • MARFIAK Urszula Halina, zam. Bystra Podhalańska.

W sołectwie Sidzina na sołtysa zarejestrowano jedną kandydaturę:

 • CZARNA Kazimiera Maria, zam. Sidzina.

W sołectwie Bystra Podhalańska do rady sołeckiej zarejestrowano następujące kandydatury:

 • BEDNARZ Krzysztof, zam. Bystra Podhalańska,
 • DROBNY Grzegorz Paweł, zam. Bystra Podhalańska,
 • GAŁKA Mieczysław, zam. Bystra Podhalańska,
 • MIGAS Rafał Jan, zam. Bystra Podhalańska,
 • ZEMBOL Władysław, zam. Bystra Podhalańska.

W sołectwie Sidzina  do rady sołeckiej zarejestrowano następujące kandydatury:

 • BĄK Józef, zam. Sidzina,
 • CHORĄŻAK Bartłomiej Marek, zam. Sidzina,
 • KOLANIAK Halina, zam. Sidzina,
 • STASZCZAK Jolanta, zam. Sidzina,
 • SUŁOCHA Józef Krzysztof, zam. Sidzina.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów sołtysa są publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP (www.bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina), w zakładce „wybory”.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Bystra – Sidzina posiadającym prawo wybierania w wyborach sołtysów oraz rad sołeckich w sołectwach, aby w dniu wyborów udając się do lokali wyborczych zabrali ze sobą dokument potwierdzający swoją tożsamość. Tym dokumentem może być: dowód osobisty lub inny dokument z fotografią (np. prawo jazdy, paszport). Po stwierdzeniu tożsamości, wyborca otrzyma karty do głosowania. Bez okazania dokumentu obwodowa komisja wyborcza nie wyda wyborcy kart do głosowania.

W dniu głosowania wyborca otrzyma dwie karty do głosowania: jedną do dokonania wyboru sołtysa i drugą z kandydatami do rady sołeckiej.

W wyborach Sołtysa głos będzie ważny wtedy, gdy wyborca postawi znak „X” w kratce obok nazwiska kandydata. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania, wyborca głosuje umieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub zamieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej ważnych głosów na TAK niż głosów na NIE.

W wyborach do Rady Sołeckiej głos będzie ważny wtedy, gdy wyborca postawi znak „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk wybranych kandydatów, w ilości nie większej niż pięciu kandydatów i nie mniejszej niż jeden znak „X”. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa do czasu ogłoszenia wyników nowych wyborów nowo wybranego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady.

Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zebrania,

2) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy,

3) przygotowywanie i zwoływanie Zebrań,

4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta,

5) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta,

6) uczestniczenie w obradach sesji Rady,

7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy,

8) składanie sprawozdania Radzie z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, do 30 kwietnia roku następnego,

9) składanie na Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

10) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania,

11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa,

12) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Rady,

13) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,

15) organizowanie spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa,

16) zgłaszanie wniosków do komisji Rady,

17) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

 

Rada Sołecka składa się z 3-7 osób. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący Rady Sołeckiej, wybierany przez Radę Sołecką ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Wójta. Przewodniczący Rady Sołeckiej może wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków Rady Sołeckiej.

Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii,

2) pomoc w przygotowaniu Zebrania,

3) zbieranie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach sołectwa,

4) występowanie wobec Zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy,

5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

6) składanie na Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.

Powrót na górę