BIP

Jubileuszowa Sesja Rady Gminy

13-09-2022, 13:34 -- redaktor

XXXVII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina miała bardzo uroczysty charakter. Została bowiem zwołana na okoliczność jubileuszu 30-lecia powstania gminy Bystra-Sidzina.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Józefa Bafię, ks. Adama Byrskiego oraz o. Władysława Czarniaka  w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Sidzinie. Po niej, w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestr dętych, samorządowcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy przeszli do hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny, w której w podniosłej atmosferze odbyła się sesja Rady Gminy.

Na początek, po stwierdzeniu prawomocności obrad,  przewodniczący rady Krzysztof Drobny w imieniu własnym oraz wójta gminy Stanisława Tempki, powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie wójta, w którym przedstawił podsumowanie okresu od powstania gminy do czasów obecnych. Przypomniał, że pierwsze próby rozdzielenia Miasta i Gminy Jordanów na trzy niezależne jednostki zostały podjęte już w 1990 roku, zaraz po reformie samorządowej. Jednak ze względu na brak konsultacji społecznych radni Miasta i Gminy Jordanów nie mogli podjąć stosownej uchwały. Powtórnie ta sprawa wróciła rok później. Tym razem podjęcie uchwały było już poprzedzone konsultacjami. W efekcie Rada Ministrów w grudniu 1991 r. wydała rozporządzenie, w którym utworzyła Gminę Bystra-Sidzina, składającą się z miejscowości Bystra (obecnie Bystra Podhalańska) i Sidzina. Warto dodać, że były wówczas plany, aby w skład tej gminy wchodził także Osielec, który ostatecznie stał się częścią gminy wiejskiej Jordanów.

W pierwszej kolejności, w nowopowstałej Gminie zostały ogłoszone wybory do rady gminy, które ustalono na 23 lutego 1992 roku. Wówczas mieszkańcy wybrali 18 radnych. Inauguracyjna sesja miała miejsce w Bystrej już cztery dni później, podczas której jednogłośnie wybrany został przewodniczący rady - pan Jan Stokłosa. Na kolejnej sesji rada gminy wybrała pieszego wójta gminy, pana Zbigniewa Podsadeckiego. Powstanie nowej gminy obarczone było ogromnym ryzykiem niepowodzenia. Prekursorzy oddzielenia gminy od Jordanowa zdawali sobie sprawę z tego, że zbyt mała jednostka może sobie nie poradzić z ogromem zadań i niskim budżetem. Byli jednak zdeterminowani i doprowadzili sprawy do końca. Sceptycy nie wróżyli tak małej gminie zbyt długiej przyszłości. Twierdzili, że gmina nie utrzyma nawet urzędników administracji, zakładali, że nie będzie pieniędzy na żadne zadania gospodarcze czy inwestycje. Złe wróżby się nie sprawdziły, a 30 lat działalności gminy jest na to dowodem. Dla porównania ogromnego progresu jaki na przestrzeni trzech dekad poczyniła gmina, warto przypomnieć, że wysokość pierwszego budżetu, jakim wtedy dysponowano, według obecnej wartości, wynosiła ok. 400 tys. zł. Natomiast budżet gminy na rok bieżący zakłada wydatki na poziomie  ponad 43 mln zł.

Początek lat 90 XX wieku to czas pamiętnej transformacji gospodarczej kraju, przede wszystkim uwolnienie rynku. Nowopowstała gmina była zmuszona odnaleźć się w nowych realiach, jakie nastały po wielu latach zarządzania centralnego. Pojawiła się wówczas możliwość podejmowania działalności gospodarczej bez ograniczeń. Na terenie gminy Bystra-Sidzina masowo zaczęły powstawać zakłady prywatne. Podmioty gospodarcze jakie powstawały, to głównie zakłady przetwarzające drewno.

Od początku powstania, gmina realizowała zadania własne w zakresie oświaty i wychowania,   kultury, opieki społecznej i zadań gospodarczych. W początkowych latach działalności gminy realizacja tych zadań z powodu niewystarczających środków finansowych z subwencji i niskich dochodów własnych była bardzo trudna.

30 lat, to czas ogromnych zmian w każdej dziedzinie życia. To zarówno czas bardzo intensywnego rozwoju gospodarczego naszego terenu, jak i czas kształtowania się lokalnej demokracji. To również okres powstawania organizacji pozarządowych. W gminie Bystra-Sidzina rozpoczęły wtedy działalność stowarzyszenia: Stowarzyszenie Tradycja i Natura, Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki, Związki Podhałan i kluby sportowe. Wcześniej istniały już Ochotnicze Straże Pożarne i Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przed jednostkami samorządu i mieszkańcami otworzyły się zupełnie nowe możliwości finansowe. Korzystanie ze środków unijnych, z początku nastręczało bardzo wiele problemów.  W kolejnych rozdaniach było już lepiej.

Na przestrzeni trzech dekad miejscowości wypiękniały, są zadbane, wyposażone w infrastrukturę oświatową, sportową i drogową. Doinwestowane są także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, dbające o nasze bezpieczeństwo. Na zakończenie wystąpienia wójt wspomniał swoich poprzedników Zbigniewa Podsadeckiego, Andrzeja Basiurę i Aureliusza Kanię. Powiedział, że każdy z nich rozpoczynając kadencję mierzył się z zupełnie innymi problemami, jednak zawsze towarzyszyło im poczucie misji i stworzenia jak najlepszych warunków życia dla przyszłych pokoleń. Podziękował również radnym przewodniczącym rad, wójtom, wicewójtom, sekretarzom, skarbnikom, sołtysom i pracownikom gminy za pracę na rzecz gminy i jej mieszkańców.

W dalszej części uroczystości zasłużeni samorządowcy i wieloletni pracownicy Urzędu Gminy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W jego imieniu odznaczenia wręczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który swoją obecnością uświetnił uroczystość.  

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Krzysztof Drobny, radny gminy od początku jej powstania (nieprzerwanie 30 lat), obecny przewodniczący Rady Gminy (od 2020 r.) oraz w latach 2011-2014, aktywny działacz OSP Bystra Podhalańska, były naczelnik, sekretarz oraz skarbnik tej jednostki.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono Bolesława Czarnego - sołtysa wsi Sidzina na przestrzeni 26 lat (od listopada 1988 r. do lutego 2015 r.), radnego oraz członka zarządu gminy w latach 1998-2002, a także Stanisławę Maciaszek - sołtysa wsi Bystra Podhalańska w latach 1994-2011, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej w latach 1987 – 2001, radną oraz członkinię pierwszego zarządu gminy Bystra-Sidzina. Ze względu na stan zdrowia, pani Stanisława nie mogła osobiście przybyć na uroczystość. W jej imieniu, odznaczenie odebrała córka. Kolejnym odznaczeniem uhonorowano Jana Motora – wieloletniego radnego, związanego z samorządem Gminy Bystra-Sidzina od początku jej powstania, czyli od 1992 roku (radny przez 27 lat). W latach od stycznia 1995 r. do kwietnia 1999 r. pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy. W latach 1999 - 2002 był członkiem Zarządu Gminy. Przewodniczył Radzie Gminy w latach 2002 - 2011 oraz 2014 – 2018.  Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano także panią Franciszkę Rapacz - zaangażowaną w działalność samorządową w pierwszych latach funkcjonowania Gminy Bystra-Sidzina. Radną gminy w latach 1992-1994 oraz w kadencji 1998-2002 (była Przewodniczącą Rady), w latach 1992-1994 pełniła funkcję zastępcy wójta. Jest emerytowaną nauczycielką Szkoły Podstawowej w Sidzinie, w której pełniła funkcję dyrektora w latach 1988-1991. W 2002 roku była jedną z współzałożycieli  i pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, zostały odznaczone panie pracujące w Urzędzie Gminy od 30 lat: Maria Jaromin (w ostatnich latach Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego), Anna Jeleńska oraz Bożena Małek, a także Krystyna Nędza (kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od początku jego powstania).

Medalem "Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina" odznaczono dwóch wieloletnich radnych: Mariusza Frankiewicza i Stanisława Talapkę.

W drugiej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali byłym i obecnym radnym i wójtom owocnej pracy oraz życzyli dalszych sukcesów w rozwijaniu potencjału gminy. Poza wspomnianym już I wicewojewodą małopolskim Ryszardem Pagaczem z życzeniami pospieszyli między innymi senator Andrzej Pająk, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Danuta Kawa, starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, burmistrz Kępic (miasto partnerskie Bystrej-Sidziny) Magdalena Majewska oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Bystra-Sidzina. Prezes Stowarzyszenia Tradycja i Natura, Janina Totoś, Prezes Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej, Marek Ryś oraz sołtys sołectwa Bystra Podhalańska, Urszula Marfiak. Głos zabrała także była Przewodnicząca Rady, Franciszka Rapacz oraz były wójt gminy Andrzej Basiura, który na tę okoliczność przygotował wiersz.

Andrzej Basiura  „Niech się rozwija samorządu siła!”

Pożółkłe kartki z kalendarza

Spadają co dzień jak liście i drzew,

A żadna z nich się nie powtarza,

Bo czas ucieka - odchodzi w cień.

Ani się spojrzeć trzydzieści

Naszej Gminie strzeliło lat.

Wszystko to, w głowie się już nie mieści,

Że taki czasu upłynął szmat.

Więc pora obejść to piękne lecie,

Bogu dziękować za lata te

I prosić , prosić - choćby w sekrecie

By dalsze lata opiekował się.

 

By dał nadzieję na lepszą przyszłość

Na lata wszelkiego rozkwitu.

Niech chwile trudne odejdą w przeszłość

A mieszkańcy żyją w gminie dobrobytu.

Szampana korek niech w górę strzela,

Potoki życzeń zewsząd płyną,

Robi się wielkie rozliczenia ,

Co sukcesem jest, a co porażki przyczyną.

Więc z życzenia pomyślności chcę

Na ręce Samorządu i Wójta złożyć.

Niech się spełniają Wasze dążenia

A czyny chciejcie w sukces przełożyć.

Niech się rozwija, Gmina niech pięknieje

Infrastruktura niech rośnie w oku

Niech się w Gminie dobrze dzieje

A dialog niech kwitnie na każdym kroku

Niech się zmienia jak w kalejdoskopie

Oblicze Gminy, środowisko, kultura

Decyzje podejmujcie zawsze na topie

Bo to jest tej Gminy druga natura

Niech Gmina rośnie w siłę - piękniej

A ludzie żyją w dostatku.

Budżet niech w szwach pęcznieje

Bo rozwój, to strumień wydatków

 

Niech mieszkańcy będą zadowoleni

Widząc w Samorządzie swoją nadzieję

Bo razem wszyscy zjednoczeni

Zbudujemy lepsze jutro swoje.

Niech uśmiechnięty wędkarz nad Bystrzanką

Z radością wodę biczuje.

Bo wie  że wyciągnie ryb pełne wiadro

Gdy zbudujecie grawitacyjną kanalizację.

Zaś potem usatysfakcjonowany połowem

Nawilży twarz, ręce i nogi obmyje

Na zakończenie słowo dziękujemy

Paść przecież tutaj musiało

Bo wszystkie Samorządy robiły dużo

Choć dużo więcej by się robić przydało

Wiwat Samorząd Gminy !!!

Wiwat Wójt!!!

Wiwat Pracowniczy Stan !!!

Niech długie lata dobrze służą nam

I niech Wam gwiazda szczęśliwa świeci

Na trudnej drodze kolejnych „leci".

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację

obchodów jubileuszu 30-lecia Gminy Bystra-Sidzina.

Więcej zdjęć pod linkiem:

https://www.bystra-sidzina.pl/uroczysta-sesja-z-okazji-jubileuszu-30-lec...

 

wtorek, 13 Wrzesień, 2022
Powrót na górę