BIP

Remont drogi gminnej K440383 Sidzina - Plebańska ( Do szkoły)

05-05-2022, 13:45 -- redaktor

 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej K440383 Sidzina-Plebańska ( Do szkoły) w km 0+000 -  0+137 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra Sidzina.

       Na podstawie umowy nr WE-VI.807.5.114.2022.SS w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: ,,Remontu drogi gminnej K440283 Sidzina-Plebańska(do szkoły) w km 0+ 000 - 0+137 w miejscowości Sidzina, Gmina

Bystra-Sidzina. Gmina zleciła Wykonawcy wykonanie robót budowlanych na ww. drodze.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

-Rozebranie krawężników betonowych,

-Rozebranie ław pod krawężniki,

-Regulacja pionowa studzienki,

-Cięcie nawierzchni mechaniczne,

-Wywiezienie gruzu,

-Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną,

-Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

-Wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum (w-wa wiążąca gr. 4cm),

-wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. (w-wa ścieralna gr. 3cm),

-Obsypywanie krawędzi jezdni tłuczniem,

-Rowki pod krawężniki,

-Ławy pod krawężnik,

-Krawężniki betonowe,

Celem inwestycji jest polepszenie standardu oraz parametrów technicznych drogi gminnej. Realizacja zadania powoduje zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości szorstkości jezdni, wzmocnienie korpusu drogi. Wymienione zostaną uszkodzone krawężniki drogowe zabezpieczające  przed oberwaniem się  krawędzi jezdni.

Planowany termin ukończenia zadania 31.08.2022r.

Całkowita wartość zadania: 122 402,81 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 67 321,00 zł

 

czwartek, 5 Maj, 2022
Powrót na górę