BIP

Remont drogi powiatowej

28-10-2021, 14:40 -- redaktor

Gmina Bystra-Sidzina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości Sidzina, podjęła współpracę ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, dotyczącą współpracy przy wykonaniu remontu znacznie zniszczonej  nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 1683K Jordanów-Toporzysko-Sidzina w miejscowości Sidzina (os. Przybysie). W celu realizacji zadania, Rada Gminy Bystra-Sidzina podjęła w czerwcu br. uchwałę, w której postanowiła wspólnie z Powiatem Suskim realizować remont odcinka drogi  powiatowej nr 1683K, w km od 7+115 do 7+621 oraz zobowiązała się udzielić pomocy finansowej w wysokości 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 170.000,00 zł. Wójt Gminy Bystra-Sidzina, działając na podstawie uchwały Rady Gminy zawarł umowę z Powiatem Suskim o udzieleniu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w formie dotacji celowej, określając kwotę dofinansowania oraz inne warunki dla prawidłowego wykonania i rozliczenia zadania. Powiat Suski zobowiązał się do zlecenia remontu firmie wyłonionej na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu remontu drogi. Wykonanie robót zlecono firmie DROGBUD SOBANIAK Sp. z o.o. z Zawoi. W ramach remontu wykonano frezowanie nawierzchni, likwidację przełomów, wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o gr. 8 cm, uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania, regulację wpustów kanalizacji deszczowej. Remont drogi zakończono w październiku br. Łączny koszt remontu wyniósł 335.177,58 zł., w tym dotacja udzielona przez Gminę Bystra-Sidzina wynosiła 167.588,79 zł. W rezultacie wspólnych działań o polepszenie stanu technicznego dróg na terenie Gminy Bystra-Sidzina powstał odcinek o długości 500 mb, który stwarza możliwość bezpiecznego i komfortowego korzystania z drogi przez wszystkich użytkowników. (B.M.)

Fot. S. Tempka

czwartek, 28 Październik, 2021
Powrót na górę