BIP

Rewitalizacja - podsumowanie spotkań warsztatowych

08-12-2016, 12:48 -- Barbara Dudek

Podsumowanie ze spotkań warsztatowych organizowanych

w związku z realizowanym projektem dotyczącym opracowywania

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra –Sidzina na lata 2016-2022 (GPR)

 

                W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyły się dwa spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, dotyczące pierwszego etapu prac nad GPR - projektu Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także projektu Uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

Organizatorami spotkania byli:

-  przedstawiciele Urzędu Gminy– Wójt Gminy - inż. Stanisław Tempka oraz Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Promocji - mgr Barbara Dudek,

- przedstawiciele  Wykonawcy Projektu - firmy Atmoterm S. A. – kierownik projektu – mgr inż. Michał Drabek oraz Konsultant wiodący - mgr Sylwia Piotrowska.

 

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w miejscowości Bystra Podhalańska o godzinie 12.00 W spotkaniu uczestniczyło 29 mieszkańców sołectwa Bystra Podhalańska. Drugie spotkanie odbyło się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sidzina o godzinie 16.00, w którym to uczestniczyło 27 mieszkańców sołectwa Sidzina.

 

Każde ze spotkań składało się z trzech części.

W pierwszej części spotkania Pan mgr inż. Michał Drabek omówił teoretyczno-prawne kwestie związane z rewitalizacją oraz zaprezentował wyniki konsultowanego dokumentu, jakim jest Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  Gminy Bystra-Sidzina.

Druga część przybrała formę warsztatową, której celem było zdiagnozowanie przez osoby  uczestniczące w spotkaniu wszystkich problemów występujących na terenie ich miejscowości, w konkretnych lokalizacjach.

W trzeciej części Wójt Gminy Bystra Sidzina przedstawił projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina.

 Wnioski uzyskane ze spotkań z mieszkańcami

Zadaniem uczestników warsztatów było wspólne opracowanie katalogu problemów  występujących w ich sołectwie w podziale na pięć sfer, której tej problem dotyczy tj. sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.  Następnie każda z osób korzystając z przekazanej jej mapy Gminy z podziałem na obszary pomocnicze – wypisywała na specjalnych formularzach, na którym obszarze występuje największa koncentracja danego problemu.

Najczęściej wskazywane problemy przez wszystkich  mieszkańców Gminy Bystra Sidzina  to :

Sfera społeczna:

 • niski udział mieszkańców w życiu publicznym,
 • wysoki poziom  bezrobocia,
 • wysoki poziom przestępczości,
 • starzejące się społeczeństwo,
 • duży poziom emigracji,
 • patologie społeczne,
 • agresja wśród osób młodych,
 • spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Sfera gospodarcza:

 • niedostatecznie wykorzystany potencjał turystyki,
 • zaprzestanie rolnego użytkowania terenów,
 • mała liczba przedsiębiorstw,
 • obserwowany spadek aktywnie działających przedsiębiorców,
 • brak wystarczającej liczby miejsc pracy.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:

 • brak odpowiedniego zaplecza umożliwiającego aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • brak dostępu do komunikacji publicznej,
 • niewystarczający zakres opieki medycznej- brak specjalistów,
 • niedostateczna ilość ścieżek pieszo-rowerowych,
 • niedostateczny dostęp do infrastruktury społecznej,
 • niedostateczna liczba przejść dla pieszych,
 • brak odpowiednich oznaczeń i sygnalizacji przejść dla pieszych.

Sfera techniczna:

 • zły stan infrastruktury drogowej i okołodorgowej,
 • niewystarczająca liczba miejsc parkingowych,
 • zły stan techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 • zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej i jego otoczenia (estetyka)
 • brak dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zły stan techniczny mostów.

Sfera środowiskowa:

 • brak systemu kanalizacyjnego,
 • niedostatecznie rozwinięta sieć wodociągowa,
 • czasowe braki w dostępności wody,
 • zła jakość powietrza, szczególnie w okresie grzewczym,
 • uciążliwość spowodowana hałasem,
 • słaba i niepewna jakość wody w studniach przydomowych,
 • nielegalne wysypiska śmieci,
 • mała liczba  zainstalowanych odnawialnych źródeł energii.

Znacząca część zdiagnozowanych problemów dotyczyły całego obszaru Gminy, jednak zdaniem mieszkańców szczególna koncentracja problemów występuje na obszarach 2 i 9 tj. role : Gizowa, Hotałowa, Jaskółkowa Górna, Kowalczykowa, Krzywiczkowa, Sutorowa, Zagrody Nadleśnictwa, Ziajowa Górna, Chorążowa, Krupowa, Podleśna, Zagrody Kamycko, Lipowa.

Podczas spotkań pojawiły się propozycje działań rewitalizacyjnych, które mogą przyczynić się do rozwiązania wskazywanych przez mieszkańców problemów. Działania te dotyczyły:

a) projektów inwestycyjnych:

 • modernizacji budynku „Agronomówki” i jego otoczenia w Sidzinie i zaadaptowanie jej na cele kulturalne,
 • budowa placu zabaw przy przedszkolu w Sidzinie,
 • modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Sidzinie,
 • modernizacja lub budowa oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
 • działania mające na celu wzrost liczby odnawialnych źródeł energii, w szczególności na obiektach użyteczności publicznej (np. korzystanie z dotacji),
 • stworzenie zaplecza do działalności kulturalnej – np. placu festynowego, hali widowiskowej w Sidzinie,
 • budowa hali sportowej w Sidzinie,
 • budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych – skate park, strzelnica, siłownia na powietrzu
 • budowy kanalizacji,
 • rozbudowa infrastruktury okołodrogowej – np. chodniki
 • rozbudowa sieci wodociągowej,
 • remonty mostów,
 • rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych
 • modernizacja infrastruktury drogowej,
 • wprowadzenie systemu monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo publiczne,
 • poprawa estetyki i stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, mieszkań komunalnych oraz budynków gminnych wynajmowanych na cele gospodarcze,
 • dostosowanie obiektów infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budowa nowych przejść dla pieszych i odpowiednie ich zabezpieczenie – oznaczenia drogowe, oświetlenie,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej

b) pozostałe działania nieinwestycyjne

 • zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych,
 • organizacja badań oceniających jakość wody w studniach przydomowych,
 • wzmocnienie lokalnych więzi oraz pobudzenie aktywności społecznej,
 • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • działania społeczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, wykluczeniu, bezradności,  alkoholizmowi, aktom wandalizmu,
 • organizacja spotkań warsztatów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Spotkanie konsultacyjne w Bystrej Podhalańskiej:

 

Spotkanie konsultacyjne w Sidzinie:

 

 

czwartek, 8 Grudzień, 2016
Powrót na górę