BIP

Zebranie Wiejskie w Bystrej

08-04-2014, 13:23 -- Barbara Dudek

Zebranie rozpoczęła Sołtys Bystrej - Pani Urszula Marfiak, witając przybyłych: Wójta Gminy – Pana Aureliusza Kanię, Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Krzysztofa Drobnego, Radnego Powiatu – Pana Mieczysława Matyasika, Dzielnicowego – Pana Andrzeja Tajsiaka, Radnych Gminy z terenu Bystrej, pracowników Urzędu Gminy oraz przybyłych mieszkańców.

Tematyką zebrania były m.in. odpowiedzi na wnioski mieszkańców zgłaszane na zebraniach wiejskich w 2013 r., sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjno-remontowych w 2013 r. i wydatkowanych środkach finansowych, a także zamierzenia na 2014 r., do których należą: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrej – etap II, dokończenie budowy chodnika w górnej części Bystrej, przekrycie dachu na budynku Gminy (siedziba USC, GOPS), dalsza przebudowa wodociągu „Centrum”, wymiana tablic informacyjnych przy wjazdach do Gminy, wykonanie projektu chodnika w kierunku Mąkacza.

Na zebraniu Wójt poinformował zgromadzonych o podjętych czynnościach w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, do których należało zawarcie 169 umów z mieszkańcami Gminy oraz złożenie wniosku o jej dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.

Poruszono także kwestę przeprowadzonych w dniach od 25 lutego do10 marca 2014 r. konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy miejscowości Bystra na Bystra Podhalańska, z których wynika, że mieszkańcy Bystrej, którzy zabrali w tej sprawie głos są w zdecydowanej większości za zmianą nazwy na Bystra Podhalańska. W związku z tym uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy, a stosowny wniosek wraz z uchwałą Rady, wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, pozytywna opinią Starosty suskiego został  złożony do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wójt poinformował także zebranych o kosztach związanych ze zmianą nazwy miejscowości – tych po stronie urzędu jak i tych po stronie mieszkańców.

Sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej w 2013 r przedstawiła także Pani Sołtys. Poinformowała ona zebranych o zamierzeniach na 2014 r., do których należy budowa ogólnodostępnego placu zabaw na działce gminnej obok przedszkola w Bystrej. W 2014 r. fundusz sołecki ma do dyspozycji ok. 28 595 zł. Z kolei szacowany koszt planowanej inwestycji to ok. 55 965,00 zł. Brakujące środki zostaną pokryte z budżetu Gminy.  (D.J.)

 

Powrót na górę