BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XV/114/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 2020/2021 28.07.2020
UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzie 28.07.2020
UCHWAŁA NR XV/111/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina 28.07.2020
UCHWAŁA NR XII/88/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi o 20.02.2020
UCHWAŁA NR XII/89/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 2019/2020 20.02.2020
UCHWAŁA NR XII/92/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- Sidzina 20.02.2020
UCHWAŁA NR XII/85/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2020 20.02.2020
UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawk 27.12.2019
UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok 27.12.2019
UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- Sidzina 05.12.2019
UCHWAŁA NR X/75/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 05.12.2019
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 05.12.2019
UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności pr 05.12.2019
UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach ośw 24.10.2019
UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystra-Sidzina 26.09.2019
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bystra-Sidzina 09.05.2019
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina” 28.03.2019
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu Gminy Bystra-Sidzina 28.03.2019
UCHWAŁA NR III/23/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2019 14.02.2019
UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową S 14.02.2019

Strony

Powrót na górę