BIP

Małopolskie Talenty

26.02.2020

Rusza kolejna edycja projektu „Małopolskie talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Bystra-Sidzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ C Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Do 16 marca trwają nominacje uczniów klas IV i V oraz VI i VII szkół podstawowych oraz wypełnianie deklaracji przez nominowanych uczniów. Następnym etapem będzie diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych: językowych (j. angielski), matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze), przedsiębiorczość i informatycznych (technologie informacyjno-komunikacyjne - TIK). Wyniki diagnozy decydować będą o udziale w zajęciach.

**********************************************************************************************************************

30.05.2019

Zgodnie z terminarzem diagnozy uzdolnień uczniów prowadzonej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty w roku 2019

w dniach od 06.06-11.06.2019 r. do Gminy Bystra-Sidzina przekazane zostaną testy uzdolnień. W dniu 12 czerwca 2019 r. dyrektorzy szkół odbiorą z gminy testy

z poszczególnych kompetencji  i  w dniu 13 czerwca 2019 r. o godzinnie 13:00 wszyscy nominowani uczniowie będą pisać testy w swoich szkołach.  Szkoły w dniu 14 czerwca 2019 r. przekażą wypełnione testy do gminy.

Kolejnym etapem projektu będzie ocena testów, opracowanie list wynikowych oraz przekazanie do gminy list wynikowych.

**********************************************************************************************************************

Małoplskie Talenty - opis projektu

Małopolskie Talenty - ogłoszenie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Bystra-Sidzina

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Bystra-Sidzina

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Bystra-Sidzina

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Bystra-Sidzina

 

 

 

 

Powrót na górę