BIP

Konkurs fotograficzny „Stara, najciekawsza drewniana architektura na terenie Gminy Bystra-Sidzina”.

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą

„Stara, najciekawsza drewniana architektura na terenie Gminy Bystra-Sidzina”.

W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy  2 zdjęcia wykonane analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej.

Termin nadsyłania prac: od 4 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r. 

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Stara, najciekawsza drewniana architektura na terenie Gminy Bystra-Sidzina”

 

I. ORGANIZATOR

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

II. CEL KONKURSU

           1.Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami  kultury materialnej.

 1.  Prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
 1. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości na piękno starej architektury drewnianej.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy  2 zdjęcia wykonane analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej. Format odbitek nie może być mniejszy niż 148x210 mm (A5) i nie większy niż 210 x 297 mm (A4).
 1. Prace należy przesyłać jako odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik nr1 do Regulaminu) i płytą zawierającą zdjęcia lub skany odbitek analogowych, zapisane w formacie jpg (min. Wymiar 1200 x 1600 pix).
 1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

                   - dzieci i młodzież od 10 do 16 lat

                   - dorośli od 17 lat

 1. Każdy autor zgłasza się jako osoba indywidualna.
 1. Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki):

- wiejskiej architektury mieszkalno - gospodarczej (np.: domy, stodoły,

                       spichlerze itp.) ,

- rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie, młyny),

- architektury sakralnej (np. kościoły, kapliczki itp.).

 1. Prace powinny przedstawiać zabytkowe obiekty wiejskie tj. znajdujące się        na terenie Gminy Bystra-Sidzina (z wyłączeniem zabytków znajdujących się    na terenie Skansenu w Sidzinie).
 1. Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko autora pracy,

- nazwę i miejsce fotografowanego obiektu,

- opis, charakterystyka, historia danego obiektu

- tytuł zdjęcia

- datę jego wykonania

 1. Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy przesłać (zabezpieczając przed uszkodzeniem)na adres: Skansen w Sidzinie – Muzeum kultury Ludowej 34-236 Sidzina b.n. lub dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w budynku OSP w Sidzinie oraz Gminnych Bibliotek Publicznych w Bystrej i Sidzinie.
 1. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone.
 1. W Konkursie nie mogą, wziąć udziału organizatorzy Konkursu (pracownicy Skansenu w Sidzinie)oraz członkowie ich rodzin, a także osoby biorące udział w pracach komisji konkursowej i członkowie ich rodzin.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających wymogów regulaminowych.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 04 luty 2015 roku.
 1. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 06 marca 2015 roku.
 1. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora w dniu 10 marca 2015 roku.
 1. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od 11 marca 2015 roku w Skansenie w Sidzinie.

V. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody ufundowane przez organizatora:

a) w kategorii dzieci i młodzież od 10 do 16 lat :

I nagroda  100 zł,

II nagroda  75 zł,

IlI nagroda   50 zł,

    b) w kategorii dorośli od 17 lat:

I nagroda  100 zł,

II nagroda  75 zł,

Ill nagroda 50 zł

2.        Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13 marca 2015 r. po oficjalnym otwarciu wystawy pokonkursowej na stronie internetowej Skansenu w Sidzinie, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz w biuletynie gminnym.
 1. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wynikach.

 

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW

 1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu  przechodzą na własność Skansenu  w Sidzinie.
 1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: prezentacja pokonkursowa, plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w mediach

          w celach promujących konkurs (publikacja w prasie, użycie na stronie

          internetowej Muzeum i portalach społecznościowych) oraz w innych formach

          utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych

          Muzeum, z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne

          wykorzystanie wymaga zgody autora.

 1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza, iż uczestnik:

            -zapoznał się z regulaminem Konkursu i zaakceptował jego warunki,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą

             o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr

   133, poz. 833 z późn. zmianami).

 1. Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących miejscach:

                    - osobiście w siedzibach: Skansenu w Sidzinie, Gminnego Ośrodka

                        Kultury w Sidzinie w OSP

                    - za pośrednictwem internetu na stronie: www.skansen.bystra-sidzina.net

VIII. INFORMACJE

 1. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej.

karta zgłoszeniowa- kliknij tutaj

Powrót na górę