BIP

Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie nowych przepisów nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, Wójt Gminy Bystra-Sidzina informuje, że każdy właściciel nieruchomości może zgłosić lub zaktualizować bez wezwania zgłoszenie tzw. szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciel powinien przedstawić dowód uiszczenia opłaty za usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Brak samodzielnego przedłożenia informacji w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina będzie skutkować koniecznością wezwania do okazania ww. dokumentów lub przeprowadzenia kontroli na nieruchomości.

Obowiązek kontroli spoczywa na każdej gminie w związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, w tym m. in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Równocześnie przypominamy, że usługę wywozu nieczystości ciekłych  należy zlecić przedsiębiorcom posiadających zezwolenie Wójta Gminy Bystra-Sidzina na odbiór i transport nieczystości ciekłych.

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Bystra-Sidzina znajduje się tutaj: https://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina,m,425764,nieczystosci-ciekle.html

W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie powyższej działalności należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym m. in. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
Dodatkowo informujemy, iż Rada Gminy Bystra-Sidzina w ubiegłym roku przyjęła uchwałę ustalającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, ograniczając tym samym możliwość stosowania zbyt wygórowanych cen przez przedsiębiorców.

Powrót na górę