BIP

Ogłoszenie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

 

Pragniemy Państwa poinformować, iż Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do opracowywania

Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. GPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Odpowiednio zaplanowane oraz zrealizowane działania przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy, do którego zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy należą części miejscowości Bystra Podhalańska i Sidzina.

 • podobszar 1 obszaru rewitalizacji – role: Gizowa, Hotałowa, Jaskółkowa Górna, Kowalczykowa, Krzywiczkowa, Sutorowa, Zagrody Nadleśnictwa, Ziajowa Górna,
 • podobszar 2 obszaru rewitalizacji - role: Chorążowa, Krupowa, Podleśna, Zagrody Kamycko, Lipowa.

 

Szczegółowe granice wyznaczonych obszarów stanowią załącznik 1 i 2  Uchwały Nr XXII/164/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

Na wyżej wymienionym obszarze rewitalizacji występuje w odniesieniu do całej Gminy szczególna koncentracja:

- podobszar 1

 • społecznych – duża liczba osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej z tytułu choroby, niepełnosprawności, ubóstwa, bezrobocia oraz wyskoki poziom osób bezrobotnych, mała liczba urodzeń
 • gospodarczych – wysoki poziom obciążenia demograficznego, mała liczba przedsiębiorców,
 • technicznych – zły stan budynków infrastruktury społecznej takiej jak np. szkoły, obiekty sportowe
 • środowiskowe – niska jakość powietrza.

- podobszar 2

 • społecznych – duża liczba osób otrzymujących świadczenia z tytułu alkoholizmu,  choroby, niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności, bezrobocia, duża liczba osób bezrobotnych, mała liczba urodzeń, wysoka mediana wieku, niski poziom jakości kształcenia w szkole podstawowej, niski poziom frekwencji,
 • gospodarcze – wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego,
 • techniczne – zły stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej.

Zachęcamy do zgłoszenia przedsięwzięć, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów na obszarze zdegradowanym oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zgłaszania przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia znajdujące się w GPR będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO WM.

 

Szczegółowe zasady zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 1. Należy wypełnić wszystkie pola formularza – formularze niekompletne, z brakującymi danymi lub z nieuzupełnionymi danymi wnioskodawcy nie będą podlegały weryfikacji.
 2. Kompletne formularze można składać:
 1. pocztą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: promocja4@bystra-sidzina.pl,
 2. listownie/osobiście do Urzędu Gminy Bystra-Sidzina - 34-235 Bystra Podhalańska 373.

 

 1. Formularze można składać w terminie 28.12.2016 r. – 04.01.2017 r. W przypadku propozycji składanych osobiście oraz korespondencyjnie (zarówno pocztą elektroniczną, jak i tradycyjną), decyduje data wpływu do Urzędu. Formularze, złożone po upływie wyznaczonego terminu, nie będą podlegały weryfikacji.
 2. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami rewitalizacji, możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych, zdiagnozowanych na zdegradowanych obszarach oraz ich wykonalności.
 3. Przedsięwzięcia, spełniające przesłanki, określone w pkt 4, zostaną poddane weryfikacji merytorycznej, pod kątem:
 1. stopnia oddziaływania rezultatów przedsięwzięcia na eliminację lub ograniczenie zjawisk negatywnych na zdegradowanych obszarach;
 2. stopnia realności wskazanych efektów przedsięwzięcia (prognozowane rezultaty wraz ze wskaźnikami);
 3. stopnia kompleksowości przedsięwzięcia (tzn. w jaki sposób prognozowane rezultaty, oprócz wpływu na rozwiązanie problemów w sferze, której bezpośrednio przedsięwzięcie dotyczy, oddziałują na rozwiązanie problemów w pozostałych sferach rewitalizacji).
 1. Przedsięwzięcia, spełniające w najszerszym zakresie wszystkie wymagane kryteria, mogą zostać ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, przy czym wpisanie ich do GPR nie jest tożsame z zapewnieniem środków na ich realizację.
 2. Jeżeli zespół weryfikujący stwierdzi konieczność usunięcia drobnych błędów lub dokonania poprawek (wyłącznie w zakresie technicznej strony wypełnienia formularza), może wezwać wnioskodawcę, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do ich uzupełnienia we wskazanym terminie. Brak korekty lub uzupełnienia braków przez wnioskodawcę, będzie skutkował odrzuceniem projektu.

formularz - pdf

formularz - doc

 

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu

 na każdym jego etapie.

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na część zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Bystrej i Sidziny!

Masz pytania, wątpliwości, sugestie?

Zapraszamy do kontaktu z:

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina 2016-2022 przygotowywany jest w ramach konkursu  „Przygotowanie programów rewitalizacji” organizowany przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022”

Nr projektu: IXA/634/PR/16

 

Przedmiotem projektu było przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022” który będzie służył rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji na terenie gminy, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań.. Otrzymane dofinansowanie umożliwiło gminie Bystra-Sidzina opracować „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022”

Celem projektu było przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji który ma docelowo posłużyć do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych obszarów gminy w obu sołectwach. Rewitalizacja jest procesem dotyczącym właściwie całej społeczności lokalnej, dlatego podstawowym celem  projektu było aby opracowany GPR dla Gminy Bystra-Sidzina zapewnił prowadzenie rewitalizacji w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz mieszkańców gminy

Ważnym efektem realizacji projektu było także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, oraz wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.  W rezultacie realizowanego projektu było przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra - Sidzina na lata 2016 – 2022 który Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wpisanie GPR gminy Bystra-Sidzina do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje możliwość naszej gminie ubiegać się o dofinansowanie z środków UE w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich  na  przedsięwzięcia rewitalizacyjne wymienione w naszym GPR.

Wartość projektu: 40 219,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 197,80 zł

Projekt otrzymał  dofinansowanie (dotacje) w wysokości 36 197,80 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

Powrót na górę