BIP

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2023/24

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 WRZEŚNIA DO

15 WRZEŚNIA 2023 ROKU.

Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w  Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej Podhalańskiej, pokój 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

 

Do pobrania:

- Wniosek o stypendium

- Oświadczenie

- Wykaz wydatków kwalifikowanych

Powrót na górę