BIP

Remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30 w miejscowości Sidzina

11-07-2022, 10:27 -- redaktor
Remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30 w miejscowości Sidzina

 

 

Na podstawie umowy nr WR-VI.807.5.177.2021.SS w sprawie udzielenia w 2021 i 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Bystra-Sidzina wykonała zadanie pn.: Remont drogi gminnej  nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30  w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina o długości 2,5 km.

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie korpusu drogi w miejscach zagrożenia osuwiskami,

- wzmocnienie podbudowy w wymaganych miejscach,

- remont nawierzchni bitumicznej poprzez częściowe frezowanie i wykonanie nowej nakładki,

- remont i wzmocnienie poboczy,

- remont elementów odwodnienia,

Po wykonaniu remontu osiągnięto zamierzony cel  tj. polepszenie standardu oraz parametrów technicznych drogi gminnej. Wykonanie zadania spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości i szorstkości  jezdni, wzmocnienie korpusu drogi oraz odtworzenie poboczy gruntowych.

Zadanie zostało ukończone 31.05.2022r. i odebrane w dniu 09.06.2022r.

Całkowita wartość zadania:  2 448 104,03 zł. zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 447 094,00 zł.