BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawk 27.12.2019
UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok 27.12.2019
UCHWAŁA NR X/75/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 05.12.2019
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 05.12.2019
UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności pr 05.12.2019
UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- Sidzina 05.12.2019
UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach ośw 24.10.2019
UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystra-Sidzina 26.09.2019
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bystra-Sidzina 09.05.2019
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu Gminy Bystra-Sidzina 28.03.2019
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina” 28.03.2019
UCHWAŁA NR III/23/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2019 14.02.2019
UCHWAŁA NR III/24/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową S 14.02.2019
UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 20.12.2018

Strony

Powrót na górę