BIP

Aktualności

19 Lipiec 2023

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Suskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:00 pod nr 33 875 78 75 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms....

17 Lipiec 2023

Ogłoszono wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wśród blisko 5 tysięcy projektów, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, znalazły się wnioski złożone przez Gminę Bystra-Sidzina. Miło nam poinformować, że dzięki pozyskanym środkom odrestaurowane zostanie 5 zabytkowych kapliczek na naszym terenie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 620 000,00 zł, przy ok. 2% wkładu własnego, tj. 12 550,00 zł. Prace obejmą pełną konserwacją: ☑️ kapliczkę przedstawiającą św. Jana Nepomucena, ☑️kapliczkę przedstawiającą postać Matki Bożej ze zdjętym z Krzyża Jezusem na rękach, ☑️kapliczkę z wizerunkiem na dole płaskorzeźby św. Matki Boskiej, Józefa, Kazimierza, Jana Nepomucena, a na górze z figurą Serca Pana Jezusa, ☑️kapliczkę z rzeźbą św. Jana Nepomucena, Katarzyny i Wawrzyńca, na górze figurą Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ☑️ kapliczkę z figurą Chrystusa, płaskorzeźbą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, św. Kunegundy, św. Józefa z Dzieciątkiem.

17 Lipiec 2023

29 czerwca 2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego gruntu w centrum Sidziny, stanowiącej działkę ewid. nr 18469/2 wraz z prawem własności budynku handlowego oraz budynku wagi. Umocowanie to, pozwoliło sfinalizować Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina zakup nieruchomości, która dotychczas wykorzystywana była pod działalność handlową. Aktualnie, w części budynku funkcjonuje Poczta Polska. Przedsiębiorców, zainteresowanych dzierżawą wolnych pomieszczeń, zapraszamy do składania ofert wynajmu w Urzędzie Gminy.

5 Lipiec 2023

Remiza strażacka w Bystrej Podhalańskiej wzbogaciła się o nowe urządzenie - zakupiony z funduszu sołeckiego AED, czyli automatyczny defibrylator. Urządzenie zostało zamontowane przy bramach garażowych na remizie, tak by w razie potrzeby mogli po nie sięgnąć każdy potrzebujący. Oznakowane urządzenie jest ogólnodostępne, a otwarcie kapsuły uruchomia syrenę alarmową i powiadomią strażaków jednostki OSP. Podczas festynu Święta Bystrej Podhalańskiej i obchodów 90-lecia OSP w Bystrej Podhalańskiej, dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzone zostały pokazy i szkolenia z użyciem AED. AED to skrót od angielskiego terminu "Automated External Defibrillator", co można przetłumaczyć jako "Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny". Jest to przenośne urządzenie medyczne, które używane jest do resuscytacji osoby z zatrzymaniem krążenia spowodowanym migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym serca. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby umożliwić jego użycie przez osoby nieposiadające wiedzy medycznej. Posiada elektrody, które umieszcza się na klatce piersiowej pacjenta. Następnie AED automatycznie analizuje rytm serca i, jeśli wykryje nieprawidłowości, może...

5 Lipiec 2023

25 czerwca uroczyście obchodzono jubileusz Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem ks. proboszcza Adama Byrskiego, będącego zarazem kapelana ZOSPRP w Bystrej-Sidzinie, a kazanie wygłosił ks. Mateusz Wójcik Po nabożeństwie druhowie udali się na plac festynowy gdzie miała miejsce cześć oficjalna uroczystości, którą uświetniała Orkiestra OSP Bystra Podhalańska pod batutą kapelmistrza dh. Szymona Piątka. Apel rozpoczął się od złożenia raportu przez dowódcę uroczystości dh. Roman Kudzię, a meldunek przyjął Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej bryg. Krzysztof Okrzesik. Przeglądem pododdziałów Komendant Powiatowy PSP rozpoczął apel, po którym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu. Z okazji jubileuszu w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej zostały wręczone odznaczenia. Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał dh. Marcin Błachut. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa powiatu suskiego” odznaczeni zostali: dh. Krzysztof Drobny, dh. Kazimierz Kowalczyk, dh. Józef Śliwiński, dh. Wiesław Morawka, dh. Józef Hopciaś oraz dh. Jan...

5 Lipiec 2023

18 czerwca 2023 roku miały miejsce coroczne obchody Święta Bystrej Podhalańskiej ku czci błogosławionego ks. Stanisława Pyrtka. Wydarzenie skupiało się wokół pamięci tego niezwykłego człowieka oraz na wspólnym świętowaniu mieszkańców i sympatyków Bystrej Podhalańskiej. Rozpoczęcie uroczystości nastąpił o godzinie 10:30, gdy wszyscy zebrani spotkali się przy kaplicy bł. ks. Stanisława Pyrtka na roli Pyrtkowej Dolnej, w miejscu gdzie stał kiedyś rodzinny dom ks. Stanisława. Stamtąd, na czele pocztów sztandarowych i orkiestry dętej, wyruszyła uroczyste procesja do kościoła parafialnego pw. św. Marcina, gdzie o godzinie 11:00 odprawiona została uroczysta msza święta. Podczas homilii, ksiądz proboszcz przypominał postać bł. ks. Stanisława Pyrtka oraz jego ważną rolę w historii lokalnej społeczności. Po mszy św. o godz. 14:30 na placu festynowym, rozpoczęła się część artystyczna. W programie znalazły się występy Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej, dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej, które zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. Dodatkowo, dla miłośników folkloru, zespół "Holniki" przedstawił wyjątkowy repertuar muzyczny. Ze swoim...

19 Czerwiec 2023

109 lat temu, 28 lipca 1914 r., wybuchła I wojna światowa. Przez wówczas żyjących, naszych przodków była nazywana Wielką Wojną. Określenie to, dotyczyło zarówno zaangażowanych w nią ludzi, środków, jak i ogromu spustoszeń, których dokonała. Działania wojenne toczyły się także na ziemiach polskich, a ich skutki nie ominęły polskiej wsi i terenu Podbabiogórza. W czasie I wojny światowej poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści tysiące Polaków służących w armiach państw zaborczych. Wśród nich byli także mieszkańcy Sidziny i okolicznych miejscowości. W tym wszystkim nie można jednak zapominać o ważnej kwestii, że poza tymi wydarzeniami toczyło się życie codzienne. Wojna odcisnęła ogromne piętno na zwykłych ludziach, również mieszkańcach podbabiogórskich wsi. Życie ludzi zmieniało się diametralnie. Pierwsza wojna światowa uderzyła w ludność wiejską z wyjątkową siłą. Kryje się za tym ogromna fala głodu, nędzy i ludzkiego cierpienia. Nie dość, że w schyłkowych dniach konfliktu hektary ziemi uprawnej leżały odłogiem, to jeszcze walczące strony dokonywały masowych rekwizycji. Z uwagi na pogarszające się techniczne warunki uprawy i brak rąk do pracy, po tym jak młodzi mężczyźni zostali...

13 Czerwiec 2023

W roku 1972 została oddana do użytku nowa szkoła podstawowa, w związku z czym postanowiono w starym budynku szkoły utworzyć oddział przedszkolny. Myśl ta została zaakceptowana przez organizacje, mieszkańców Sidziny. Utworzono komitet organizacyjny, mający na celu przedstawienie władzom oświatowym projekt zorganizowania przedszkola. Po zatwierdzeniu przez Wydział Oświaty tegoż projektu na zebraniu rodziców do przedszkola zakwalifikowano 30 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci pracujących zawodowo matek. Ponieważ obiekt nie był dostosowany dla potrzeb małych dzieci, rodzice wykonali wiele prac i usług w czynie społecznym. Na stanowisko kierownicze tej placówki powołano Janinę Matuszyk, po mężu Maj. Wspomnienia pani Janiny Maj: „Pracę objęłam od 1.II 1972 roku, gdyż należało budynek przygotować na przyjęcie dzieci, a więc sprzęt, który został częściowo zakupiony przez kierownictwo szkoły, przewieźliśmy go wspólnie z rodzicami do budynku przedszkola. Następnie należało wyposażyć kuchnię, z czym również było niemało kłopotu. W Sidzinie nie było talerzy, garnuszków, łyżek, musiałam po nie jechać do Suchej Beskidzkiej, gdzie nie chciano sprzedać na rachunek, gdyż towar ten był...

9 Czerwiec 2023

W wieku 88 lat i po 63 latach kapłaństwa, zmarł śp. ksiądz Józef Stramek CRL z Sidziny. Ks. Józef urodził się 18 lutego 1935 roku w Sidzinie na Podhalu, jako syn Franciszka i Bronisławy z domu Lipka. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Szkołę stopnia średniego rozpoczął w Niższym Seminarium Duchownym Salwatorianów, a po jego rozwiązaniu przez władze państwowe w 1950 roku wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych. Nowicjat odbył w klasztorze krakowskim pod kierunkiem ks. Teofila Widełki. Śluby zakonne czasowe złożył 22 września 1951 roku, śluby zakonne uroczyste trzy lata później na ręce prepozyta i prowincjała Emila Klenarta. Po złożeniu ślubów czasowych kontynuował naukę w seminarium humanistycznym w Krakowie, prowadzonym przez Misjonarzy Wincentego a Paulo. Studia filozoficzne ukończył w Kolegium Jezuitów, natomiast studia teologiczne w Kolegium Dominikanów w Krakowie. Święcenia Kapłańskie przyjął 12 marca 1960 roku w kościele franciszkanów w Krakowie z rąk biskupa Karola Wojtyły. Po święceniach, w latach 1960-1965 pozostał w Krakowie pracując jako katecheta. W 1965 roku został skierowany do Ełku z obowiązkami wikariusza i katechety szkół średnich. W latach...

7 Czerwiec 2023

Biblioteka Publiczna w Bystrej Podhalańskiej powstała w 1948 r. Działała przy siedzibie tzw. Zarządu Gminnego w Bystrej jako Gromadzka Biblioteka. Mieściła się w prywatnym domu państwa Główków na roli Kowalczykowej. W 1974 r. zarządzeniem naczelnika gminy inż. Zbigniewa Podsadeckiego, zatwierdzono statut Gminnej Biblioteki w Bystrej. Podlegała ona wydziałowi Oświaty i Wychowania Kultury Fizycznej w Suchej Beskidzkiej. Biblioteka w tym czasie mieściła się w budynku starej Szkoły Podstawowej w Bystrej. W latach od 1960 do 1976 r. kierownikiem była pani Józefa Mikołajczyk, od 1976 r. pani Jadwiga Maciaszek, a od 1982 pani Grażyna Sutor. Bibliotekę w tym czasie przeniesiono do budynku OSP na piętrze. Po utworzeniu Gminy Bystra-Sidzina, ponownie przeniesiono bibliotekę do budynku starej szkoły (gdzie obecnie stoi budynek przychodni zdrowia). W 1992 roku uchwałą Rady Gminy Bystra –Sidzina utworzono bibliotekę o nazwie Wiejska Biblioteka w Bystrej.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę