BIP

Aktualności

27 Październik 2023

Jak co roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego z Bystrej Podhalańskiej, bierze udział w konkursie pt. „Odblaskowa Szkoła”. Mając na uwadze w pierwszej kolejności bezpieczeństwo uczniów, zostały zorganizowane poszczególne akcje, którymi warto się pochwalić. Placówkę odwiedzili bardzo ważni goście - panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. Dzieci chętnie wysłuchały strażaków, którzy przekazali zasady bezpiecznego zachowania się na drodze o zmierzchu. Panowie chętnie opowiedzieli o swojej pracy oraz szczegółowo pokazali mundury, w których pracują na co dzień. Największą atrakcją dla dzieci okazało się przymierzanie hełmu strażackiego. Pamiętajmy o zachowaniu wszelkiej ostrożności podczas korzystania z jezdni oraz o noszeniu elementów odblaskowych. Odbyło się również spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z panami policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności zakładania elementów odblaskowych. Policjanci przypomnieli o zagrożeniach czyhających na dzieci podczas korzystania z jezdni. Omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie spacerów, jazdy rowerem czy na hulajnodze. Zwrócili...

17 Październik 2023
wybory 2023

W dniu 15 października 2023r. odbyły się w całym kraju wybory do Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe.

13 Październik 2023

2 Październik 2023

30 września 2023 w Tarnowie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej "Sacra Ecclesia Cantio", którego organizatorem jest Wydział Muzyki Kościelnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie. Podczas wydarzenia naszą gminę reprezentował Chór Vox Cordis z Bystrej Podhalańskiej. Przesłuchania konkursowe przeprowadziło jury w składzie: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, prof. Lidia Matynian, prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik. Chór pod kierunkiem dyrygentki Moniki Smętek, zaprezentował wymagający, sakralny repertuar. Wykonanie utworów konkursowych, zaprezentowanych przez chór „Vox Cordis”, znalazło uznanie wśród jury oraz słuchaczy i zaowocowało zdobyciem III miejsca w kategorii chórów kameralnych. Po przesłuchaniach w kościele Matki Bożej Fatimskiej, centralnym punktem Festiwalu była uroczysta msza św. w tarnowskiej katedrze, pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Podczas eucharystii, dyrektor festiwalu ks. Grzegorz Piekarz dyrygował oprawą muzyczną, którą stanowił wspólny śpiew wszystkich chórów, biorących udział w Festiwalu. Udział chóru „Vox Cordis” w festiwalu, poprzedzony był wieloma próbami, przygotowaniami i szlifowaniem najdrobniejszych szczegółów...

2 Październik 2023

W 2023 roku odbyły się kolejne wybory do izb rolniczych, których termin wyznaczono na 24 września. W naszej Gminie głosowania jednak nie przeprowadzono, a to za sprawą zmian w procedurach przeprowadzania wyborów do rad powiatowych walnych zgromadzeń izb rolniczych, które dopuszczają możliwość obsadzenia mandatów bez przeprowadzania wyborów w okręgach, gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym. Tym samym Okręgowa Komisja Wyborcza nr 116 w Gminie Bystra-Sidzina na posiedzeniu w dniu 5 września 2023 r. podjęła decyzję o obsadzeniu mandatu w Gminie Bystra-Sidzina bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 04.09.2023 r. zarejestrowano 1 kandydata, co oznaczało, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów była równa liczbie mandatów do obsadzenia. Mając powyższe na uwadze miło nam poinformować, że w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 116 w Gminie Bystra-Sidzina członkiem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej po raz kolejny została Pani Janina Totoś. Serdecznie gratulujemy! Warto podkreślić, że to już szósta kadencja Pani Janiny w Izbach Rolniczych. Jest ona naszym delegatem od początku...

29 Wrzesień 2023

27 września 2023 r. długoletni Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej, pani Krystyna Nędza, zakończyła swoją pracę zawodową i przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Wójt gminy Bystra-Sidzina, pan Stanisław Tempka oraz Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina, pan Krzysztof Drobny, wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli na ręce pani Krystyny kwiaty oraz serdeczne podziękowania za długoletnią, sumienną pracę. Nie zabrakło ciepłych słów i wspomnień. Pani Krystyna Nędza w swoim ponad 40-letnim stażu pracy zawodowej przez 30 lat kierowała Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. Od podstaw budowała jednostkę gminną, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem pracownikom ośrodka oraz potrzebującym mieszkańcom. Podczas spotkania ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za życzenia i wieloletnią harmonijną współpracę. Dotychczasowej pani kierownik dziękujemy za poświęcenie, lojalność oraz pracę. Życzymy zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w tym nowym rozdziale życia. 28 września 2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wójt gminy Bystra-Sidzina, powołał na stanowisko...

29 Wrzesień 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, to wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom. Kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dotyczących renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć aż do 98 proc. kosztów inwestycji, a udział własny samorządu to minimum 2 proc., czyli w zasadzie jest symboliczne. Dofinansowanie przyznane samorządom w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dotyczy wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych. Pierwszy to finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być w tym przypadku właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W drugim przypadku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwolą na udzielenie przez wnioskodawcę (w tym programie wnioskującymi są samorządy) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W ramach II...

28 Wrzesień 2023

dniu 21 września 2023 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Obniżenie niskiej emisji w gminie Bystra-Sidzina poprzez przebudowę kotłowni węglowej na biomasową opalaną zrębkami drzewnymi”. Głównym celem zadania była zmiana zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej, tj.: Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola Publicznego zlokalizowanych w centrum miejscowości Sidzina, poprzez zmianę sposobu wytwarzania energii cieplnej. Zmiana ta polegała na:  Modernizacji istniejącej kotłowni na nowoczesną biomasową pracującą w układzie automatycznym;  Budowę 1 odcinka sieci ciepłowniczej  Modernizacje układu hydraulicznego w budynku Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola Samorządowego.  Instalacje pomiaru zużycia ciepła dla odbiorców i węzłów jedno lub dwufunkcyjnych w budynkach zasilanych z kotłowni. Dotychczas eksploatacja istniejących źródeł ciepła była zarówno kosztowna jak i uciążliwa dla użytkowników i mieszkańców oraz stanowiła obciążenie dla środowiska. Budynki objęte zakresem inwestycji zasilane były w ciepło z indywidualnych kotłowni zlokalizowanych w kondygnacjach piwnicznych, opalanych węglem groszkiem. Moc cieplna...

28 Wrzesień 2023

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Bystra-Sidzina nr VI/1/RO/23 w sprawie przekazania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Remont drogi rolnej Na Pańskim w Bystrej Podhalańskiej w km 0+470 do 0+700 w miejscowości Bystra Podhalańska”, na zlecenie Gminy Bystra-Sidzina wykonany został odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 230,00 mb. W ramach remontu wykonane zostały następujące prace: - Roboty ziemne -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną, -Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, -Wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum (w-wa wiążąca gr. 5cm), -wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. (w-wa ścieralna gr. 4cm), -obsypywanie krawędzi jezdni tłuczniem, - wodospust z kratą stalową W wyniku remontu nastąpiła poprawa standardu oraz parametrów technicznych drogi. Realizacja zadania spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości szorstkości jezdni i wzmocnienie korpusu drogi. Remont drogi ukończony został 10.08.2023 r. Całkowita wartość zadania wyniosła: 114 379,24 zł, w tym dotacja...

21 Wrzesień 2023

W czwartek 21 września do gminy Bystra-Sidzina przyjechał Wojewoda Małopolski, pan Łukasz Kmita. Pan Wojewoda uczestniczył w posiedzeniu XLVIII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina, podczas której, prócz podjęcia bieżących uchwał, dokonano wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Ławnikiem na kadencję 2024-2027 została wybrana pani Ewa Stokłosa. Po zakończeniu obrad, Wojewoda udał się na wizytację inwestycji realizowanych przez gminę z udziałem środków rządowych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej oraz terenie do niej przylegającym. Odwiedzono niedawno oddany do użytku skatepark, boiska sportowe, kotłownię na zrębkę, wyremontowaną kuchnię szkolną, oraz trwającą obecnie budowę hali sportowej.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę