BIP

Aktualności

7 Kwiecień 2022

Co roku w naszej gminie odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w tym roku, można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Szacunkowy koszt tegorocznej zbiórki wynosi 246 000 złotych, a ilość zebranych gabarytów to 261 ton, co stanowi rekord dotychczasowych zbiórek.

6 Kwiecień 2022

Okres wiosenny, to zazwyczaj początek realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji. Podobnie jest w naszej gminie, za sprawą środków jakie udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W marcu br. został ogłoszony przetarg na budowę skateparku w Bystrej Podhalańskiej, który zostanie wykonany w tym roku, podobnie jak budowa chodnika wraz oświetleniem w Sidzinie na odcinku od Dębu w kierunku Binkówki, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z kolei w ramach środków wnioskowanych z programu Polski Ład, kilka dni temu została podpisana umowa z firmą CREA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Wrocławia na kwotę 9,3 mln zł na budowę hali sportowej w Bystrej Podhalańskiej (https://www.facebook.com/gmina.bystra.sidzina/posts/3632684353523405). Planowana budowa placu sportowego w Sidzinie opóźnia się w wyniku odwołania, jakie część mieszkańców roli Chorążowej zgłosiła do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. W swoim piśmie mieszkańcy wyrazili obawy, że korzystające z placu rekreacyjnego dzieci oraz młodzież będą generowały zbyt duży hałas, a zbieranie się młodzieży w tym miejscu może prowadzić...

1 Kwiecień 2022

Ważna dla nas idea utworzenia władz terytorialnych, zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego, a także prowadzenia własnej polityki w tym zakresie, zmaterializowała się dokładnie 30 lat temu, 1 kwietnia 1992 roku, kiedy rozpoczęła w pełni swoje funkcjonowanie Gmina Bystra-Sidzina. We wcześniejszych miesiącach trwało formowanie się władz nowej gminy i przygotowania do przejmowania postawionych przed nią kompetencji. 27 lutego1992 r. ukonstytuowała się Rada Gminy Bystra-Sidzina. Pierwszym Przewodniczącym Rady został wówczas pan Jan Stokłosa, a w kolejnym miesiącu – w marcu, wiceprzewodniczącym wybrany został pan Jan Motor. Rada Gminy, zgodnie ze swoją kompetencją, w marcu 1992 r. dokonała wyboru Wójta Gminy i Zarządu. Pierwszym Wójtem Gminy Bystra-Sidzina został pan Zbigniew Podsadecki, a jego Zastępcą – pani Franciszka Rapacz. Ponadto, w skład zarządu wchodzili: Jan Jaromin, Marian Kołodziejczyk, Stanisław Kulka, Stanisława Maciaszek. Do czasu wyboru Zarządu Gminy Bystra-Sidzina, funkcje wykonawcze pełnił dotychczasowy Zarząd Miasta i Gminy Jordanów. Rada Gminy powołała także sekretarza, którym została pani Maria Galicka oraz skarbnika gminy - panią Danutę...

31 Marzec 2022

XXXI sesja Rady Gminy odbyła się 31 marca 2022 r. Podczas obrad ślubowanie złożyła nowo wybrana radna. Zgodnie z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego z dnia 28 lutego 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bystra-Sidzina zarządzonych w dniu 27 lutego 2022 r. radną wybrana została pani Janina Józefa Totoś z listy nr 1 KWW DĄB. Życzymy powodzenia w pełnieniu mandatu społecznego.

31 Marzec 2022

30 marca wojewoda małopolski podpisał umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przedstawicielami ośmiu samorządów, w tym wójtem gminy Bystra-Sidzina. W spotkaniu uczestniczyli także posłanka Anna Paluch oraz senator Jan Hamerski. Dofinansowanie w wysokości 67 321 złotych otrzymała Gmina Bystra-Sidzina na remont drogi gminnej K440823 Sidzina – Plebańska (do szkoły) w km 0+000 – 0+137 w miejscowości Sidzina, prowadzącej do hali sportowej. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zniszczona.

16 Marzec 2022
Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy

Osoby, które dysponują warunkami lokalowymi i wyrażają chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy (matek z dziećmi), prosimy o zgłaszanie informacji w tym zakresie do gminy Bystra-Sidzina.

15 Marzec 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu Gmina Bystra-Sidzina pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 18.000 zł i zabezpieczyła środki własne w kwocie 4.500 zł – łącznie 22.500 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony zostanie księgozbiór bibliotek szkolnych oraz przedszkolnych. Dofinansowanie pozwoli bibliotece szkolnej w Sidzinie na zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych uczniów szkoły, książek obrazkowych dla najmłodszych oraz audiobooków. Dzięki uzyskanemu wsparciu planowany jest zakup wyposażenia czytelni (stolików i krzeseł) jak również nowych regałów. Zaplanowano również realizację działań promujących czytelnictwo wśród uczniów, między innymi organizację spotkań z regionalnymi twórcami, przeprowadzanie...

11 Marzec 2022

9 Marzec 2022

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Bystra-Sidzina jako organ prowadzący dla dwóch szkół podstawowych, otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 190.800,00 zł. Inicjatywa ta pozwoli na naukę poprzez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności. Dzięki przyznanemu wsparciu Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie zakupiła m. in. drukarkę 3D, wyposażenie pracowni chemicznej (w tym: aparat do elektrolizy, próbówki szklane, kolby płaskodenne, stół roboczy, termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych, mikroskop szkolny), zestawy konstrukcyjne do doświadczeń z fizyki (w tym: elektroskop demonstracyjny, kula Pascala, dynamometr, zestaw do magnetyzmu). Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w ramach programu zakupiła drukarkę 3D, kamerę wraz z akcesoriami oraz wyposażenie do pracowni informatycznej. Do tej pory szkoły wykorzystały ok 60 % otrzymanych środków finansowych. Pozostałe 40 % zostanie wykorzystane w 2022 roku, na dodatkowe zakupy i...

9 Marzec 2022

Informujemy, że według zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w związku z wystąpieniem zjawiska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), hodowcy drobiu, w celu ochrony gospodarstwa, powinni przestrzegać następujących zasad: 1. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. 2. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. 3. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. 4. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. 5. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. 6. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. 7. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków. 8. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach wystąpienia choroby zakaźnej natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę